NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Pristiphora angulata

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 2   Mer enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 1000000
Basert på Minimumsanslag
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Estimatet for nåværende bestandsstørrelse er høyst usikkert da vi ikke har god nok kunnskap om denne artens utbredelse i Norge, men den kan opptre i svært store tetteheter lokalt.

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

Kvalifisert anslag.

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år: 2
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Spredning først og fremst ved planting og transport av spirea, men også egenspredning.

Kriteriedokumentasjon

Pristiphora angulata har sin naturlige opprinnelse i Palearktis. Arten har spredd seg til Norge med spirea. Utbredelsen er så langt uklar, men den er kjent fra Akershus, Oslo og Oppland (Lønnve, 2009). Trolig er utbredelsen langt mer omfattende. Det er antatt at arten har stort potensial for videre spredning i Norge. Siden arten ikke er kjent for å benytte andre vertsplanter enn spirea, er det ikke forventet noen økologisk effekt ved denne arten. Pristiphora angulata vurderes i kategori "lav riskio".

Først observert i Norge
Nesodden (Lønnve 2009) - 2003-2009
Første observerte etablering i Norge
Trolig samme sted. - 2003-2009
Naturlig opprinnelse
 • Europa Nord
 • Europa Sør
Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Tidligere økologisk risikovurdering
 • Er risikovurdert i Utlandet

.

Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium ikke observert
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Utbredelsen er så langt uklar, men den er kjent fra Akershus, Oslo og Oppland (Lønnve, 2009). Trolig er utbredelsen langt mer omfattende.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Lønnve, O.J. 2009. Notes on Norwegian sawflies (Hymenoptera, Symphyta) II - 15 species new to the Norwegian fauna Norwegian Journal of Entomology 56: 50-56
Naturtyper
 • Konstruert fastmark

 • Grøntområder og idrettsanlegg

 • Kulturmarkseng

 • Levende planter på land

 • tofrøbladete

Arten er knyttet til spirea (Spirea chamaedryfolia).

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år
  Abundans
  > 100
 • Utilsiktet spredning - Fra hagebruk

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år
  Abundans
  > 100
 • Utilsiktet spredning - Fra botaniske hager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år
  Abundans
  > 100
 • Utilsiktet spredning - Fra grøntanlegg

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år
  Abundans
  > 100
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år
  Abundans
  > 100