NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Heterogaster urticae

Ikke svartelistet

Potensielt høy risiko   PH:4a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 3   Mer enn 10 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 2   Mer enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Kvalifisert anslag. Spredningshastighet kan ikke statistisk beregnes

Kriteriedokumentasjon

Arten anses som etablert i Norge. I 2006 ble det gjort funn av 1 ex. på importerte planter av Thuja occidentalis til Oslo fra Nederland (Staverløkk 2006). Ødegaard & Endrestøl (2007) fant 4 ex. av arten på friland ved håving av brennesle (Urticae dioica L.) på Jeløya, Moss. Arten har et stort utbredelsespotensial basert på utbredelse av vertsplanter. Klimatiske faktorer vil trolig være begrensningen. Det er ikke påvist at arten er forbundet med negative økologiske effekter.

Først observert i Norge
Oslo - 19.04.2006
Første observerte etablering i Norge
Jeløya, Moss - 15.06.2007
Naturlig opprinnelse
 • Europa Sør
Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Tidligere økologisk risikovurdering
 • Er risikovurdert i Utlandet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Arten anses som etablert i Norge. I 2006 ble det gjort funn av 1 ex. på importerte planter av Thuja occidentalis til Oslo fra Nederland (Staverløkk 2006). Ødegaard & Endrestøl (2007) fant 4 ex. av arten på friland ved håving av brennesle (Urticae dioica L.) på Jeløya, Moss.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Arten er vidt utbredt i Europa. Arten er etablert i Danmark og Sverige. Spredning over landegrenser via plantehandel er en sannsynlig konsekvens ettersom arten overvintrer i bark og hulrom. Vintergrønne planter er ypperlige gjemmesteder for dyr på leting etter egnede overvintringsplasser.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Staverløkk, A. 2006. Fremmede arter og andre uønskede blindpassasjerer i import av grøntanleggsplanter. (Occurrence of alien species and other unwanted stowaways in imported horticultural plants.) M.Sc. University of Life Sciences (UMB) 111pp.
  • Stichel, W. 1958. Europa (Hemiptera-Heteroptera Europae) in Illustrierte Bestimmungstabellen der Wanzen II. Berlin-Hermsdorf Verlag 4: 29-160.
  • Ødegaard, F. & Endrestøl, A. 2007. Establishment and range expansion of some new Heteroptera (Hemiptera) in Norway Norwegian Journal of Entomology 54: 117-124
  • Southwood, T.R.E. & Leston, D. 1959. Land and Water Bugs of the British Isles. Warne, London. [CD-ROM versjon]. 436 pp.
Naturtyper
 • boreale og alpine områder

 • Kulturmark

 • Konstruert fastmark

 • Fastmarksskogsmark

 • Levende planter på land

Arten lever hovedsaaklig av og på nesleplanter (Urtica spp.) hvor den legger sine egg. Kjente vertsplanter for arten i Europa er Urtica dioica L. og røtter av marehalm (Ammophila arenaria L.) (Stichel 1958). Arten overvintrer som voksen i sprekker og hulrom i trær og i visne planter (Southwood & Leston 1959).

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra hagebruk

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra gartneri

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra planteskoler

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra botaniske hager

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med jord

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra grøntanlegg

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med ballastsand/-jord

  (Pågående)