NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Orius laevigatus

Ikke svartelistet

Ingen kjent risiko   NK:1,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 1   Mindre enn 10 år eller 5 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:
  Kvalifisert anslag. Spredningshastighet kan ikke statistisk beregnes

Kriteriedokumentasjon

Arten er tidligere brukt i biologisk bekjempelse av trips i norske veksthus. Den er ikke påvist på friland tross kartleggingsprosjekt rundt veksthus hvor arten har vært i bruk og må påregnes å ha hatt mulighet til å spre seg utendørs. Det er ikke påvist negative økologiske effekter knyttet til arten, men dette kan ikke utelukkes.

Først observert i Norge
1990-1999
Naturlig opprinnelse
 • Europa Sør
Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
Årsak til tilstedeværelse
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Tidligere økologisk risikovurdering
 • Er risikovurdert i Norge

Arten ble risikovurdert i 2001 av Statens Landbrukstilsyn med bakgrunn i nye krav til import og bruk av nyttedyr i biologisk bekjempelse av skadedyr i veksthus. Søknaden ble avslått fordi arten ble vurdert med moderat til høy risiko for etablering i norsk natur.

Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduserer utelukkende eller hovedsakelig innendørs
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Orius laevigatus ble frem til 2001 brukt i biologisk bekjempelse av skadedyr i tomat- og agurkproduksjon i veksthus i Norge. For å påvise en eventuell spredning og etablering av arten ble det i 2007 gjort søk etter arten rundt noen av disse veksthusene, men det ble ikke gjort funn av arten. Overvintringsforsøk med individer fra kommersielle nyttedyrpreparater med europeisk opprinnelse ble utsatt for konstante temperaturer i klimaskap og naturlige temperatursvingninger utendørs (fra januar til mars 2008). Ingen dyr overlevde mer enn 2 uker etter start (Staverløkk et al. 2008).

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Arten har sin naturlige utbredelse i europeiske områder rundt Middelhavet (Sanchez & Lacasa 2002), og nord til Storbritannia (Pericart 1972). Arten er ikke kjent fra Danmark eller Sverige.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Staverløkk, A., Haukeland, S. & Johansen, N.S. 2008. Kartlegging av makroorganismer 2007: Neoseiulus californicus, Orius laevigatus og Heterorhabditis bacteriophora. Bioforsk Rapport 3, nr. 79: 24 pp.
  • Rabitsch, W. 2008. Alien True Bugs of Europe (Insecta: Hemiptera: Heteroptera) Zootaxa 1827: 1-44
  • Sanchez, J.A. & Lacasa, A. 2002. Modelling population dynamics of Orius laevigatus and O. albidipennis (Hemiptera: Anthocoridae) to optimize their use as biological control agents of Frankliniella occidentalis (Thysanoptera: Thripidae) Bulletin of Entomological Research 92: 77-88
  • Pericart, J. 1972. Hemipteres Anthocoridae, Cimicidae et Microphysidae de l`Ouest-Palèarctique. Faune de l`Europe et du Bassin Mediterraneen 7: 402 pp. Paris.
Naturtyper
 • Kulturmarkseng

 • Konstruert fastmark

 • Åker og kunstmarkseng

 • Levende planter på land

Arten lever hovedsaklig av ulike arter trips (Thysanoptera) og blir mye brukt i økologisk bekjempelse av skadedyr i veksthus. Arten lever på både kultiverte og ville planter, inkludert kongslys (Vebascum spp.) hvor den finner sine byttedyr. Tegene tilbringer vintermånedene i strølaget på bakken, i barksprekker, blant løv og plantedeler eller under stein.

Vektorer
 • Tilsiktet utsetting - Biologisk bekjemping

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra jordbruk

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra hagebruk

  (Kun i fremtiden)
 • Utilsiktet spredning - Fra gartneri

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra planteskoler

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra botaniske hager

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra grøntanlegg

  (Pågående)