NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Atractotomus parvulus

Ikke svartelistet

Potensielt høy risiko   PH:4a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 3   Mer enn 10 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

Det finnes ingen tilgjengelige data som muliggjør en tilfredsstillende vurdering av artens forventede levetid i Norge

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Kvalifisert anslag. Spredningshastighet kan ikke statistisk beregnes

Kriteriedokumentasjon

Arten er påvist to ganger i Norge, men er trolig mer utbredt enn det som er registrert. Ettersom vanlig furu og buskfuru er relativt vanlige arter i Norge og i beplantede områder, vil trolig det potensiale utbredelsesområdet kun begrenses av klimatiske faktorer for arten. Det er ikke funnet belegg for at arten har en negativ effekt på øvrige arter og miljø.

Først observert i Norge
Lillesand: Tingsaker - 16.08.2007
Naturlig opprinnelse
 • Europa Sør
Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  2000 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Vest-Agder
  Antall individer
  2
  Antall forekomster
  2
  Forekomstareal
  1
  Utbredelsesområde
  10

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Arten er påvist i Norge to ganger, men er trolig mer utbredt enn det som er registrert. Ettersom vanlig furu og buskfuru er relativt vanlige arter i Norge og i beplantede områder, vil trolig det potensiale utbredelsesområdet kun begrenses av klimatiske faktorer for arten.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Arten er utbredt i Sentral- og Vest Europa fran Spania, Nederland, Belgia i vest, til Kroatia, Tsjekkia og Ungarn i øst. I Nord Europa er den kjent fra Sverige hvor den er registrert i områdene Øland, Gotland og Uppland (Staverløkk et al. 2009).

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Gaun, S. 1974. Blomstertæger Danmarks Fauna 81: 279 pp.
  • Staverløkk, A., Johansen, N.S. & Coulianos, C.C. 2009. Atractotomus parvulus Reuter, 1878 (Hemiptera, Miridae) a plant bug new to Norway. Norwegian Journal of Entomology 56: 13-14
Naturtyper
 • Åker og kunstmarkseng

 • Kulturmarkseng

 • Konstruert fastmark

 • nåleverk og reproduktive deler av furu

Arten ble i Norge funnet på buskfuru (Pinus mugo) som ble plantet i årene 1995-1996 på stedet. Det oppgis fra andre land at arten også går på vanlig furu (Pinus sylvestris) samt Pinus halepensis (Staverløkk et al. 2009).

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra planteskoler

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra botaniske hager

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra grøntanlegg

  (Pågående)