NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Leptinotarsa decemlineata

Ikke svartelistet

Ingen kjent risiko   NK:1,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 1   Mindre enn 10 år eller 5 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Kvalifisert anslag. Spredningshastighet kan ikke statistisk beregnes

Kriteriedokumentasjon

Arten sever på potet og dens nære slektninger. Introdusert til Norge flere ganger, men etablering er aldri påvist. Artens kuldetoleranse er ikke god nok til at arten kan etabler seg i norsk natur.

Først observert i Norge
1948
Naturlig opprinnelse
 • Amerika Nord
Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, men produserer ikke levedyktige avkom
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Arten er ikke etablert i Norge og står på karanteneskadegjørerlista til Mattilsynet, dvs at det settes igang strakstiltak når denne arten blir påvist i landet. Den er en alvorlig skadegjører i potet i Europa og blir kontrollert av EPPO i henhold til deres standard for karanteneskadegjørere (OEPP/EPPO 2011).

Arten ble første gang påvist i Norge i 1948 i en sending med løk fra Spania. 26 individer er registrert i Norge hvorav alle er funnet på skip eller i butikk (Hosvang 1996).

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Opprinnelse fra Nord- og Sentral Amerika. Første gang registrert i Europa i Frankrike 1922 (Cocquempot & Lindelöw 2010).

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Hofsvang, T. 1996. Pest Risk Analysis of the Colorado Beetle, Leptinotarsa decemlineata. Oppdragsrapport for Mattilsynet. Norsk institutt for planteforskning/Planteforsk. 52 pp.
  • OEPP/EPPO 2011. EPPO A1 and A2 lists of pests recommended for regulation as quarantine pests. European and Mediterranean Plant Protection Organization. 16 pp.
Naturtyper
 • boreale og alpine områder

 • Åker og kunstmarkseng

 • fulldyrket åker og kunstmarkseng

 • Kulturmarkseng

 • Konstruert fastmark

 • Levende planter på land

Hunnene legger egg på undersiden av bladene hos vertsplanten som er potet. Den kan derimot også legge egg og livnære seg av andre planter i nær slekt, Solanaceae (f.eks: tomat, eggeplante, søtvier). Larver og voksne gnager på bladverket. Billene krever minst 60 dager med over 15°C om sommeren og vintertemperaturer bør ikke falle under 8°C (DAISIE).

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra jordbruk

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra botaniske hager

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med jord

  (Pågående)