NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Deraeocoris lutescens

Svartelistet

Svært høy risiko   SE:4a,3e

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 3   Mer enn 10 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 2   Mer enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 3   Påvirke stedegne arter lokalt i rommet
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 2   I opptil 5 %
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

Det finnes ingen tilgjengelige data som muliggjør en tilfredsstillende vurdering av artens forventede levetid i Norge

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Kvalifisert anslag. Spredningshastighet kan ikke statistisk beregnes

Økologisk effekt

g Tilstandsendringer i øvrige naturtyper

 • Forekommer i følgende naturtyper
  • NA Fastmarkssystemer: Fastmarksskogsmark

Kriteriedokumentasjon

Etter at arten første gang ble registrert i 1999, har populasjonen økt i et tempo som nesten kan sammenlignes med et utbrudd. Den er rapportert og samlet inn fra en rekke steder i områder rundt Oslofjorden (Endrestøl & Ødegaard 2007). Arten har nå blitt så tallrik at det forventes at den vil kunne har effekter på stedegne arter og naturlige økosystemer. Dette er imidlertid ikke dokumenter vitenskapelig.

Først observert i Norge
Majorstua, Oslo - 08.04.1999
Naturlig opprinnelse
 • Europa Sør
Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1800 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vestfold
  Antall individer
  0
  Forekomstareal
  0
  Utbredelsesområde
  1

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Etter at arten første gang ble registrert i 1999, har populasjonen økt i et tempo som nesten kan sammenlignes med et utbrudd. Den er rapportert og samlet inn fra flere steder i områder rundt Oslofjorden (Endrestøl & Ødegaard 2007).

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Arten er utbredt i de fleste europeiske land (Fauna Europaea 2011) og foreløpig er det kun Sverige og Norge som anses som land den har invadert (Rabitsch 2010).

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Rabitsch, W. 2010. True Bugs (Hemiptera, Heteroptera). Chapter 9.1. In: Roques A et al. (Eds) Alien terrestrial arthropods of Europe. BioRisk 4(1): 407–403
  • Ødegaard, F. & Endrestøl, A. 2007. Establishment and range expansion of some new Heteroptera (Hemiptera) in Norway Norwegian Journal of Entomology 54: 117-124
  • Gaun, S. 1974. Blomstertæger Danmarks Fauna 81: 279 pp.
  • Wachmann, E., Melber, A. & Deckert, J. 2004. Wanzen 2 – Tierwelt Deutschlands Verlag Goecke & Evers, Keltern. 75: 294 pp.
  • Fauna Europaea 2011. Fauna Europaea version 2.4. Web Service available online at http://www.faunaeur.org
Naturtyper
 • boreale og alpine områder

 • Kulturmark

 • Konstruert fastmark

 • Åker og kunstmarkseng

 • Levende planter på land

 • bladverk og reproduktive deler av alm

 • bladverk og reproduktive deler av lind

 • bladverk og reproduktive deler av hassel

 • bladverk og reproduktive deler av lauvtrær

 • bladverk og reproduktive deler av eik

 • andre insekter

Arten er et rovdyr og lever hovedsaklig på løvverket til lind (Tilia spp.), men den kan også leve på trær som eik (Quercus), hassel (Corylus) og alm (Ulmus) (Wachmann et al. 2004). Gaun (1974) skriver at den også kan gå på urter, noe som stemmer overens med Ødegaard og Endrestøl (2007) som tok arten på nesle Urtica sp..

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra hagebruk

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra gartneri

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra planteskoler

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra botaniske hager

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra handel

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra grøntanlegg

  (Pågående)