NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Mitostoma chrysomelassølvvevkjerring

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:2a,2e

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 2   Små effekter
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:
  Kvalifisert anslag. Spredningshastighet kan ikke statistisk beregnes

Kriteriedokumentasjon

Arten er antakelig vel etablert på flere steder i Norge, men utgjør neppe noen vesentlig trussel mot vill norsk natur på kort sikt.

Først observert i Norge
Engalsvik, Fredrikstad (Olsen 2000) - 18.04.1996
Første observerte etablering i Norge
Engalsvik, Fredrikstad - 18.04.1996
Naturlig opprinnelse
 • Europa Sør

Europeisk, med tyngdepunkt i atlantiske deler (Martens 1978), men strekker seg også langt øst og nord.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  - 18.04.1996
  Sted
  Engalsvik, Fredrikstad
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  Antall individer
  1
  Antall forekomster
  1
  Kommentar
  Kun ett ungt dyr (Olsen 2000).

 2. Periode
  - 07.01.1998
  Sted
  Engalsvik, Fredrikstad
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  Antall individer
  2
  Antall forekomster
  1
  Kommentar
  Én hann og et ungt dyr (Olsen 2000)

 3. Periode
  - 14.11.1999
  Sted
  Borregaard fabrikker, Sarpsborg
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  Antall individer
  2
  Antall forekomster
  1
  Kommentar
  To unge dyr (K.M. Olsem pers. obs.).

 4. Periode
  - 27.05.2001
  Sted
  Fuglevik platå, Fredrikstad
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  Antall individer
  1
  Antall forekomster
  1
  Kommentar
  Én ung hann (K.M. Olsen pers. obs.).

 5. Periode
  - 17.09.2001
  Sted
  Øra, Fredrikstad
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  Antall individer
  2
  Antall forekomster
  1
  Kommentar
  To hanner (K.M. Olsen pers. obs.).

 6. Periode
  01.10.2010 - 31.10.2010
  Sted
  Langåker, Karmøy
  Fylkesforekomst
  • Rogaland
  Antall individer
  1
  Kommentar
  I hage (Stol 2011).

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Arten er kjent fra en lang rekke europeiske land, inklusive Sverige og Danmark (Olsen 2000).

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Olsen K.M. 2000. Mitostoma chrysomelas (Hermann, 1804) (Opilionida, Nemastomatidae), a harvestman new to Norway Norwegian Journal of Entomology 47 (1): 24
  • Stol I. 2010. Sølvvevkjerring Mitostoma chrysomelas (Opiliones) funnet på Vestlandet Fauna, Oslo 63 (4): 168–170
  • Martens, J. 1978. Spinnentiere, Arachnida. Weberknechte, Opiliones. VEB Gustav Fischer Verlag. Jena. 464 s.
Naturtyper
 • Skrotemark

 • industriutbyggingsområde

 • uregulert bebyggelse

 • forstads- og hagebybebyggelse

Kun funnet i sterkt menneskepåvirkete områder, som hager, søppelfyllingsområder, flis- og barkfyllinger og skrotemark i tettbygde strøk.

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Vektor ukjent

  (Pågående)