NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Epitrix pubescens

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,2e

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 2   Mer enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 2   Mer enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 2   Små effekter
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:
  Kvalifisert anslag. Spredningshastighet kan ikke statistisk beregnes

Kriteriedokumentasjon

Arten er nylig etablert i Norge og det forventes videre spredning og etablering. Arten har også spredt seg i Sverige i nyere til. Arten går på ville Solaneum-arter som har flere andre naturlige jordlopper knyttet til seg. Det er ikke utenkelig at arten kan konkurrere med disse.

Først observert i Norge
Oslo - 11.05.2006
Første observerte etablering i Norge
Bastøy, Vestfold - 09.06.2011
Naturlig opprinnelse
 • Europa Sør
Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted

(Sæthre et al. 2010)

Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1980 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  Antall individer
  1
  Antall forekomster
  1
  Forekomstareal
  0
  Utbredelsesområde
  4

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Første funn i Norge ble gjort på importerte grøntanleggsplanter fra Nederland i 2006 (Sæthre et al. 2010). Funn av arten på Bastøy, VE, gjort av Per-Kristina Solevåg den 09.06.2011, kan tyde på at arten har etablert seg naturlig i Norge.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Arten er vanlig i Europa. I Sverige har den etablert seg i flere deler av landet.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Sæthre, M.-G., Staverløkk, A. & Hågvar, E. 2010. Stowaways in horticultural plants imported from the Netherlands, Germany and Denmark. Norwegian Journal of Entomology 57: 25-35
Naturtyper
 • boreale og alpine områder

 • Kulturmarkseng

 • Konstruert fastmark

 • Åker og kunstmarkseng

 • Levende planter på land

Arten går på ulike Solanum-vekster (eks. Solanum nigra og S. dulcamara).

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra gartneri

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra planteskoler

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra grøntanlegg

  (Pågående)