NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Dasya baillouvianastrømgarn

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Forventet levetid konklusjon Usikkert år
Grunnlag for forventet levetid

Arta har til no spreidd seg relativt sakte i Noreg, og det er mogleg at etablering på nye stader er avgrensa av ugunstige miljøtilhøve. Dette finst imidletid ingen kunnskap om.

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Det finst ikkje grunnlag for å estimera spreiingsfart.

c Naturtypekolonisering

 • Det er ikkje grunn til å anta at arta vil kolonisera andre naturtypar i framtida.

Kriteriedokumentasjon

Arta er rapportert å ha ei vertikalutbreiing til 6 m djup, og veks på relativt beskytta lokalitetar. Arta har vide toregrenser for salinitet og temperatur, men blir redusert om hausten og overvintrar sannsynlegvis i redusert tilstand. Arta har spreidd seg relativt sakte i Noreg, og dannar heller ikkje store populasjonar sjølv om arta enkelte stader er vanleg. Det er mogleg at etableringa er avgrensa av ugunstige miljøtilhøve, og at etablering og utbreiing av arta vil kunna endra seg med endrande miljøtilhøve. Dette er det ingen kunnskap om. Imidlertid har arta dei seinare år opptrådt på nye stader. I Oslofjorden er den i dag vanleg i indre Oslofjord, og noko liknande har også skjedd i Danmark.


Først observert i Norge
Vrengen, Vestfold - 1966
Første observerte etablering i Norge
Vrengen, Vestfold - 1966
Naturlig opprinnelse
 • Ukjent

Arta har ei vid geografisk utbreiing, og er registrert både i Atlanterhavet, Middelhavet, det Indiske hav og Stillehavet.

Kom til Norge fra
 • Annet sted

Arta vart observert første gong i Nordsjøområdet i 1950 (Nederland), og deretter i Danmark og på vestkysten av Sverige. Det er sannsynleg at introduksjonen til Noreg har skjedd frå Sverige eller Danmark.

Årsak til tilstedeværelse
 • (e) Sekundær spredning fra naboland der opprinnelse er (a) (b) (c) eller (d)
Tidligere økologisk risikovurdering
 • Er risikovurdert i Norge
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Har aseksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1966 - 1966
  Sted
  Vrengen, vestfold
  Fylkesforekomst
  • Vestfold

 2. Periode
  1971 - 1971
  Sted
  Tønsbergholmen i Ytre Viksfjord
  Fylkesforekomst
  • Vestfold

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Arta har til no spreidd seg relativt sakte i Noreg, og det er mogleg at etablering på nye stader er avgrensa av ugunstige miljøtilhøve. Dette finst imidletid ingen kunnskap om.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Arta vart først registrert i Nordsjøområdet i Nederland i 1950. Arta vart funnen på vestkysten av Sverige i 1953, i Danmark i 1961 og i Noreg i 1966. Arta er no vanleg utbreidd i Danmark, langs Sveriges vestkyst og i Oslofjorden. Arta er registrert på en lokalitet i Lenefjorden i Vestagder (1976 og 2005).

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Olsen, M. 2007. Introduserte makroalger i indre Oslofjord; kartlegging av Sargassum muticum (Yendo) Fensholt og Dasya baillouviana (G.S. Gmelin) Montagne Masteroppgave, Biologisk institutt, UiO 67 s.
  • Røsjorde HJ 1973. Rødalgen Dasya baillouviana (Gmel.) Mont., en ny art for Norge Blyttia 31: 169-173
  • Nielsen, R. & Mathiesen, L. 2005. Dusktang, en ny og spænnende rødalge i danske farvande Urt 29 (2): 72-77
  • Maggs CA, Stegenga H 1999. Red algal exotics on North Sea coasts Helgolander Meeresunters. 52: 243-258
Naturtyper
 • Kystvann

 • Skagerrak

 • sukkertareskogsbunn

 • eufotisk normal svak energi saltvannsfastbunn

 • rødalgefastbunn

 • Hardbunn i marine systemer

Arta er rapportert å ha ei vertikalutbreiing til 6 m djup, og er i Nederland rapportert frå lokalitetar med salinitet så låg som 10. I Skandinavia dannar arta store individ (kan bli over 1 m lang) om sommaren, men blir redusert om hausten og overvintrar sannsynlegvis med basispartia.

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Sekundær spredning fra naboland

 • Utilsiktet introduksjon - Vektor ukjent

 • Utilsiktet introduksjon - Med ballastvann

 • Utilsiktet introduksjon - Med påvekst på skip