NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Antithamnion nipponicum

Ikke svartelistet

Ingen kjent risiko   NK:1,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 1   Mindre enn 10 år eller 5 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

Det er berre gjort eitt funn av denne arta i Noreg (av nokre få individ), og arta er ikkje registrert sidan. Det er dermed ikkje grunnlag for å vurdera invasjonspotensiale eller bestandsstørrelse av denne artar i Noreg.

a Forventet levetid

Forventet levetid konklusjon Ukjent år
Grunnlag for forventet levetid

Det er berre gjort eitt funn av denne arta i Noreg (av nokre få individ), og arta er ikkje registrert sidan. Det er dermed ikkje grunnlag for å vurdera invasjonspotensiale eller bestandsstørrelse av denne artar i Noreg.

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Det er berre gjort eitt funn av denne arta i Noreg (av nokre få individ), og arta er ikkje registrert sidan. Det er dermed ikkje grunnlag for å vurdera spreiingsfart av denne arta i Noreg.

c Naturtypekolonisering

 • Det er berre gjort eitt funn av denne arta i Noreg (av nokre få individ), og arta er ikkje registrert sidan. Det er dermed ikkje grunnlag for å vurdera kva naturtypar denne arta vil kunna kolonisera.

Kriteriedokumentasjon

Dette er ei lita raudalge, som i 2007 vart funnen med nokre få eksemplar i eit littoralbasseng samt epifyttisk på stortare. Sidan denne arta ennå ikkje er attfunnen etter den første registreringa i Noreg, blir arta vurdert til å ha lite potensiale for negativ innverknad på andre artar eller på naturtypar.

Først observert i Norge
Austevoll, Hordaland - 2007
Første observerte etablering i Norge
Austevoll, Hordaland - 2007
Naturlig opprinnelse
 • Ukjent
Kom til Norge fra
 • Annet sted

Algen vart observert to gonger i 2007 i Austevoll, Hordaland, men har ikkje blitt funnen i Noreg sidan. I Europa elles er arta rapportert frå Middelhavet og frå den spanske Atlanterhavskysten. Det har vore tvil om artsidentitet og nomenklatur når det gjeld denne arta. Etter å ha undersøkt det opprinnelege materialet konkluderte A. Athanasiadis (Athanasiadis 2009) med at det korrekte namnet er Antithamnion hubbsii, og at alle funn i Europa er av A. hubbsii. DNA barkoding (cox1) av det norske funnet ligg føre og er publisert (Rueness 2010).

Årsak til tilstedeværelse
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Reproduksjon
Har aseksuell reproduksjon
Ukjent

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  2007 - 2007
  Sted
  Austevoll
  Fylkesforekomst
  • Hordaland
  Antall individer
  2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Arta er berre funne på to lokalitetar i 2007, og er ikkje gjenfunne sidan.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Rueness J, Heggøy E, Husa V, Sjøtun K 2007. First report of the Japanese alga Antithamnion nioopnicum (ceramiales, Rhodophyta) in Norway, and invasive species new to northern Europe Aquatic Invasions 2: 431-434
  • Athanasiadis A 2009. Typification of Antithamnion nipponicum Yamada et Inagaki (Antithamnieae, Ceramioideae, Ceramiaceae, Ceramiales, Rhodophyta) Botanica Marina 52: 256-261
  • Rueness J 2010. DNA barcoding of select freshwater and marine algae (Rhodophyta) Cryptogamie, Algologie 31: 377-386
Naturtyper
 • Kystvann

 • littoralbasseng

 • stortareskogsbunn

 • littoralbassengbunn med periodisk havvannstilførsel

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Sekundær spredning fra naboland

 • Utilsiktet introduksjon - Med ballastvann