NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Aglaothamnion halliae

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 2   Mer enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

Det er grunn til å tro at arten er veletablert.

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Spreiingsestimatet er basert på observasjonar

c Naturtypekolonisering

 • Det er ikke grunn til å anta at andre naturtyper vil bli kolonisert.

Kriteriedokumentasjon

Ofte knyttet til småbåthavner og marinaer. Festet til brygger, tauverk, skjell og større alger fra 0-3 m dyp. Arten er liten

Arten er liten og relativt sparsomt forekommende.

Først observert i Norge
Papperhavn, Hvaler - 1980
Første observerte etablering i Norge
1980-1989
Naturlig opprinnelse
 • Amerika Nord

Denne rødalgen er relativt småvokst og unnselig (ca 5 cm) og hører dessuten til en gruppe som er taksonomisk vanskelig. Opprinnelig ble artene i denne gruppen plassert i slekten Callithamnion, men senere ble noen av arten skilt ut i slekten Aglaothamnion. Det betyr at en sikker identifikasjon ofte vil kreve dyrking i laboratoriekultur og/eller DNA sekvensering. Arten ble oppprinnelig beskrevet fra den amerikanske østkysten (typelokalitet:Key West, Florida). I flere amerikanske undersøkelser ble arten feilaktig klassifisert som Calllithamnion byssoides. I Europa ble arten først funnet i Papperhavn på Hvaler i 1980, og krysningsforsøk viste at algen var identisk med isolater fra den amerikanske østkysten (som C. byssoides sensu Edwards), og at den er forskjellig fra europeiske isolater av Callithamnion byssoides. Algen ble derfor beskrevet som en ny art: Aglaothamnion westbrookiae av Rueness & L’Hardy-Halos (1990), men senere ble det vist at A. halliae er et eldre og gyldig synonym. Arten er vidt utbredt på den amerikanske østkysten, og siden det eneste europeiske funn var fra ytre Oslofjord, er det rimelig å anta at det dreier seg om en introdusert art (funn fra Helgoland oppgitt som Callithamnion byssoides i Kornmann & Sahling (1983) er høyst sannsynlig også A. halliae).

En kartlegging ble foretatt langs Skagerrak-kysten i 2002-2003 (Bjærke & Rueness 2004), og arten ble registrert på 21 av 43 undersøkte lokaliteter mellom Arendal og Tjörn i Sverige. Algen ser ut til å være begrenset til småbåthavner/marinaer og vokser på treverk, tauverk, skjell og på større alger (Laminaria, Sargassum). Den ble funnet fra Nevlunghavn og østover, og er relativt vanlig i de innerste deler av Oslofjorden (Frognerkilen, Sandvika). Formeringen ser ut til å være vegetativ (fragmentering) i felt, mens en seksuell livssyklus kan gjennomføres i laboratoriekultur. Ettersom de undersøkte områder ligger langs en av de best studerte kyststrekninger i Norge, er det høyst usannsynlig at arten kan ha vært oversett i tidligere undersøkelser. Den markerte fremveksten i de senere år og at den er genetisk identisk med isolater fra den amerikanske østkyst, gjør det rimelig å slutte at det er en fremmed art som er kommet inn i vår flora.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Reproduksjon
Har aseksuell reproduksjon
Ukjent

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1980 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Østfold

 2. Periode
  2002 - 2003
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  • Telemark

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Rueness, J. & L'Hardy-Halos, M.-Th. 1991. Aglaothamnion westbrookiae sp.nov. (Rhodophyta) a species previously confused under the name Callithamnion byssoides. Journal of Phycology 27: 649-652
  • Bjærke, M. R. 2004. Molecular and ecological studies on introduced marine macroalgae in Norwegian waters. PhD thesis, University of Oslo
  • Kornmann, P. & Sahling P.-H. 1983. Meeresalgen von Helgoland: Ergänzung. Helgoländer Meeresuntersuchungen 36: 1-65.
  • Bjærke, M.R. & Rueness, J. 2004. Aglaothamnion halliae (Ceramiales, Rhodophyta) in Scandinavian waters: field observations and molecular data suggest a recent introduction. in: Bjærke (2004) 1-19.
Naturtyper
 • Annen fast eufotisk saltvannsbunn

 • Konstruert saltvannsbunn

Ofte knyttet til småbåthavner og marinaer. Festet til brygger, tauverk, skjell og større alger fra 0-3 m dyp.

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Vektor ukjent

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med ballastvann

  (Pågående)