NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Campylopus introflexusribbesåtemose

Svartelistet

Høy risiko   HI:3a,3d

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 2   Mer enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 3   Små effekter
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 2   Små effekter
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 4400
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Vi har 22 kjente forekomster og det estimeres at det er 20 individer per forekomst for denne klonale arten. Vi kjenner troligvis ikke alle artens forekomster og mørketallet settes til 10.

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år: 7
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Arten ble først funnet på Vestlandet, Stord i 1978. Hvis vi antar at spredningen siden (33 år) har skjedd fra denne introduksjonen nordover til Ulstein, MR (222 km) og sørover til Grimstad AA (296 km) får vi en spredningsrate nordover på 6,7 km pr. år og sørover på 8,9 km pr. år. Det er imidlertid mulgig at forekomstene ved Grimstad stammer fra en egen introduksjon, på samme måte kan det være flere introduksjoner til Vestlandet. Med bakgrunn i denne usikkerheten settes spredningshastigheten til 7 km pr. år.

c Naturtypekolonisering

 • I hovedsak kystlynghei

Økologisk effekt

f Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper

 • Dokumentert i utlandet
 • Forekommer i følgende naturtyper
  • Sanddynemark
  • Kystlynghei

Kriteriedokumentasjon

Ribbesåtemose Campylopus introflexus ble først observert i Hordaland i 1978, den er nå kjent sør til Aust-Agder og nord til Møre og Romsdal, den er i tillegg kjent fra Østfold. Vi kjenner i dag 22 lokaliteter og det antas at det forekommer 20 individ per lokalitet, mørketallet for antall lokaliteter er satt til 10. Ribbesåtemose forekommer i Norge først og fremst i kystlynghei, men effekten arten vil ha på denne naturtypen er usikker på grunnav at det ikke finnes dokumentasjon i Norge. Disse vurderingene baserer seg derfor på kunnskap fra andre deler av Europa og i stor grad fra Nederland hvor arten har vært gjenstand for flere studier. I nederland er det vist at arten kan påvirke stedegne arter ved å fortrenge de og hindre etablering av bl.a. frø. Arten kan således påvirke suksesjonsprosessen i de naturtyper den inngår. Studiene fra Nederland er først og fremst fra sanddyne habitater og det er usikkert hvor stor overføringsverdi resultatene fra denne naturtypen har til Norsk kystlynghei.

Først observert i Norge
Sotra, Fjell, Hordaland - 1970-1979
Første observerte etablering i Norge
Sotra, Fjell, Hordaland - 1970-1979
Naturlig opprinnelse
 • Afrika
 • Amerika Sør og Mellom
 • Oseania

Vidt utbredt på den sørlige halvkule

Kom til Norge fra
 • Annet sted

Har trolig kommet til Norge via flere veier/ulike introduksjoner. 1) til Østfold via Sverige, 2) til Sørlandet fra Danmark/Storbritannia og 3 til Vestlandet fra Storbritania.

Årsak til tilstedeværelse
 • (e) Sekundær spredning fra naboland der opprinnelse er (a) (b) (c) eller (d)
Tidligere økologisk risikovurdering
 • Er risikovurdert i Norge
 • Er risikovurdert i Utlandet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Har aseksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
5 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1978 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  Antall individer
  4400
  Antall forekomster
  22 - Mørketall: 10

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Det forventes at arten vil både øke sin utbredelse til nye kommuner og fylker, samtidig som det vil skje en fortettning i de områdene arten allerede finnes. Det er mulig at arten kan spre seg så langt nord som vi finner kystlynghei. Arten har godt sprednings- og etableringsevne. Den vokser i første rekke i miljø med en viss forstyrrelse, en gjengroing av kystlynghei kan derfor bremse artens spredning.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Ribbesåtemose ble først funnet i Europa i 1941(England) og har senere spredt seg øst, sør og nord fra England. Det første funnet i fastlandseuropa er fra Bretange, Frankrike i 1954, den er nå kjent fra store deler av Europa inkludert den Iberiske halvøy, Italia, Polen Litauen, Finland og Island. Situasjonen i Storbritania beskriver spredningspotesialet hos ribbesåtemose, etter det første dunnet i 1941 er det en "lag phase" på omtrent 10 år før ekspansjonen skyter fart. I løpet av perioden 1952-1985 er arten registrert med minst en forekomst i nesten alle vice county i Storbritania. I løpet av omtrent 30 år har ribbesåtemose spredt seg over hele Storbritania.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Weidema, I.R. 2000. Introduced species in the Nordic countries Nord 2000: 13, Nordic Council of Ministries, Copenhagen
  • Drake, J. A. (ed.) 2009. Handbook of alien species in Europe Pringer 399
  • Hassel, K. & Söderström, L. 2005. The expansion of the alien mosses orthodontium lineare and Campylopus introflexus in Britain and continental Europe. Journal of the Hattori Botanical Laboratory 97: 183-193
Naturtyper
 • i mineraljord

 • fuktige sandsubstrater

 • middels omdannet torv

 • Sanddynemark

 • lyngskog

 • Kystlynghei

  • moderat intensiv aktuell bruk
  • beite
  • avsviing
  • i bruk
  • åpen fase
Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Sekundær spredning fra naboland

  (Pågående)
  Abundans
  1