NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Pinus strobusweymouthfuru

Svartelistet

Svært høy risiko   SE:3a,4i

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 2   Lav fortetningsrate (0,01 >= μ > 0; 25% >= prosentvis økning > 0%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 4   Kan overføre nye parasitter, bakterier eller virus til stedegne arter ELLER kan overføre stedegne parasitter til nye stedegne verter som hører til truede eller nøkkelarter

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 20
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Grovt anslag over frø- og ungplanter registrert utafor plantninger.

Forventet levetid konklusjon >320 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Låg

Økologisk effekt

i Vert for parasitter eller patogener

 • Dokumentert i Norge

Kriteriedokumentasjon

Weymouthfuru Pinus strobus er et stort, nokså langsomt voksende tre med frøformering. Frøene har vinge og vindspres, potensielt over midlere distanser (100 m eller mer). Arten stammer fra østlige Nord-Amerika og er plantet i Norge i hager og arboreter en rekke steder i landet nord til Saltdal fra ca. 1790 av. Den har aldri vært prøvet i skogbrukssammenheng pga. problemer med soppsykdommer på Kontinentet. Mengden i Norge er helt marginal (50-100 individer). Den er funnet frøforvillet noen få steder, i Øf Rakkestad: Bodal sør i 1937, Ak Bærum: Fornebohalvøya 2004 og Gamle Ringeriksvei 2007, og VA Kristiansand: Baneheia 2009. Årsaken til at arten vurderes til svært høy risiko er at den kombinerer høy forventet levetid og er vektor for en soppsykdom som angriper stedegne arter (rips, solbær). Arten er imidlertid så sjelden i kultur, og med så liten spredning, at den neppe utgjør noen stor trussel mot norsk natur til tross for lang generasjonstid (dvs. forventet levetid for norsk populasjon).

Først observert i Norge
Øf Rakkestad: Bodal sør - 1937
Første observerte etablering i Norge
Øf Rakkestad: Bodal sør - 1937
Naturlig opprinnelse
 • Amerika Nord

Østlige deler av Nord-Amerika mellom Georgia i sør og Newfoundland i nord.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (a) Bevisst introdusert/utsatt
 • (b) Rømt eller forvillet
Tidligere økologisk risikovurdering
 • Er risikovurdert i Norge

Øyen et al. 2009 - En vurdering av økologisk risiko ved bruk av introduserte bartreslag i Norge, Øyen 2009 - Artsdatabankens faktaark.

Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
50 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1937 - 1937
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 2. Periode
  2004 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Vest-Agder
  Antall forekomster
  3 - Mørketall: 5

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Weymouthfuru Pinus strobus er innført i Norge i hager og arboreter en rekke steder i landet nord til Saltdal fra ca. 1790 av. Den har aldri vært prøvet i skogbrukssammenheng pga. problemer med soppsykdommer på Kontinentet. Mengden i Norge er helt marginal (50-100 individer), og det er ikke rapportert at den har spredt seg i Norge i løpet av de 200 årene den har vært her. Den er funnet frøforvillet noen få steder, i Øf Rakkestad: Bodal sør i 1937, Ak Bærum: Fornebohalvøya 2004 og Gamle Ringeriksvei 2007, og VA Kristiansand: Baneheia 2009. Den kan tenkes å være i langsom ekspansjon, fra de få plantete trærne, men blir neppe noe problem i norsk natur.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Børset, O. 1985. Skogskjøtsel. Skogøkologi Landbruksforlaget
  • Øyen, B.H. 2009. Weymouthfuru Pinus strobus Artsdatabankens faktaark 110: 1-3
  • Øyen, B.H. Andersen, H.L. Myking, T. Nygaard, P.H. Stabbetorp, O.E. 2009. En vurdering av økologisk risiko ved bruk av introduserte bartreslag i Norge. Forskning fra Skog og landskap 1/09
  • Øyen, B.H., Andersen, H.L., Myking, T., Nygaard, P.H., Stabbetorp, O.E. 2009. Økologiske egenskaper for noen utvalgte introduserte bartreslag i Norge Viten fra Skog og landskap 01/09: 1-40
Naturtyper
 • Fastmarksskogsmark

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra grøntanlegg

  (Pågående)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år