NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Pinus peucesilkefuru

Svartelistet

Høy risiko   HI:2a,4i

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 1   Ingen/negativ fortetningsrate (μ <= 0; prosentvis økning <= 0; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 4   Kan overføre nye parasitter, bakterier eller virus til stedegne arter ELLER kan overføre stedegne parasitter til nye stedegne verter som hører til truede eller nøkkelarter

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Forventet levetid konklusjon 250 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Ingen

Økologisk effekt

i Vert for parasitter eller patogener

 • Dokumentert i Norge

Kriteriedokumentasjon

Silkefuru Pinus peuce er en femnålet furuart som er blitt innført til Norge som prydtre fra Balkan etter 1900. Det finnes noen få forsøksbestand nordover til Troms; ellers er den i bruk i hager og parker. Det foreligger dokumentasjon av spredning fra ett forsøksfelt i Ak Ås (Østraat 1999, Tonjer 2011), og spredningen derfra er ikke tilstrekkelig til å opprettholde bestand over tid uten kultivering. I tillegg er arten registrert spredt fra hager i Ho Voss fra 1994 og den er trolig også funnet forvillet 1-2 steder i Ak Oslo de siste par årene. Arten har et visst potensiale på grunn av lang generasjonstid (dvs. lang forventet levetid for norsk populasjon), men ville hatt beskjeden effekt i norsk natur hvis det ikke var for at den er sykdomsvektor. Arten er mellomvert for solbærfiltrust Cronartium ribicola, en alvorlig skadesopp på både vill og dyrket rips og solbær (Ribes). Skader fra rustsoppangrep er svært vanlig på dyrket silkefuru. Silkefuru får kategori høy risiko på grunnlag av kombinasjon av lang forventet levetid og at den er vert for solbærfiltrust.

Først observert i Norge
Ukjent - 1900-1949
Første observerte etablering i Norge
Ukjent - Vet ikke
Naturlig opprinnelse
 • Europa Sør

Forekommer i tre mindre områder på Balkan 750-3000 moh (Børset 1985).

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (a) Bevisst introdusert/utsatt
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
50 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1900 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  • Hordaland
  Kommentar
  Marginal utbredelse og bruk, samlet oversikt over utbedelse mangler.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Silkefuru Pinus peuce plantes i svært lite omfang, hovedsakelig som prydpre i større hager og parker. Frøforvilling er rapportert fra Ak Ås 2005 og nær hager to steder i Ho Voss 1994. Forvillete bartrær er sterkt underrepresentert i de botaniske innsamlingene, og funnfrekvensene gir knapt noe realistisk bilde av hvor mye vi har av dem. Det kan tenkes at vi har noe mer silkefuru i norsk natur enn dise få frøplantene antyder. Arten er neppe i påvisbar økning.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Østraat, R. 1999. Registrering av foryngelse i ti bestand med fremmede bartrær Hovedoppgave i skogskjøtsel, Inst for skogfag, NLH
  • Tonjer, A.T. 2011. Spredning av fremmede trær og busker i Nordskogen, Ås Masteroppgave UMB, Inst for plante og miljøvitenskap 103
  • Børset, O. 1985. Skogskjøtsel. Skogøkologi Landbruksforlaget
Naturtyper
 • Boligutbyggingsområder

 • Fastmarksskogsmark

Vektorer
 • Tilsiktet utsetting - Produksjonsart

  (Kun historisk)
  Abundans
  > 100
 • Utilsiktet spredning - Fra skogbruk

  (Kun historisk)
 • Utilsiktet spredning - Fra grøntanlegg

  (Pågående)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år