NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Pinus mugo uncinatabergfuru

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

c Naturtypekolonisering

 • Tilsvarende de som i dag er kolonisert.

Økologisk effekt

f Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper

 • Forekommer i følgende naturtyper
  • Kystlynghei

Kriteriedokumentasjon

Bergfuru Pinus mugo subsp. uncinata er et lite til middels stort tre med frøreproduksjon. Frøene har vinge og kan potensielt spres over midlere til lange distanser (km). Planten ble innført fra Sør- og Mellom-Europa til Norge ca. 1870, er plantet på ca. 30 km2 skogareal i Norge, og kan bli opp til ca. 20 m høy. I tillegg plantes den noe som prydtre. Frøformering skjer fra 5-10 års alder. Den kan etablere seg på skrinne og åpne marktyper, men er geografisk mer begrenset enn buskfuru - hovedsakelig til kystområdene fra Vestlandet nordover til Troms (Børset 1985, Myking 2009). Bergfuru er meget nøysom mht. jordsmonn og klima. Det går flere år mellom hvert frøår, og spireevnen er variabel (Øyen 1999). Spredningsevnen er derfor begrenset, og mindre enn hos buskfuru (Øyen 1999). Evnen til å kolonisere skog er beskjeden, trolig på grunn av høyt lyskrav. Den økologiske risikoen anses som begrenset.

Først observert i Norge
Ro Jæren - 1850-1899
Første observerte etablering i Norge
Ro Jæren - 1900-1949
Naturlig opprinnelse
 • Europa Sør

Fjellområdene i Sør- og Mellom-Europa fra Pyreneene i vest via Alpene til Karpatene i øst.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (a) Bevisst introdusert/utsatt
 • (b) Rømt eller forvillet
Tidligere økologisk risikovurdering
 • Er risikovurdert i Norge

Se Øyen et al. 2009

Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
30 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1890 - 2010
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  • Troms
  Forekomstareal
  300000 - Mørketall: 1,2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Forvillete bartrær er sterkt underrepresentert i de botaniske innsamlingene, og funnfrekvensene gir knapt noe realistisk bilde av hvor mye vi har av dem. For bergfuru foreligger bare én, upålitelig opplysning fra Sør-Trøndelag.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Austbø, P.K. and Larsen, V.A.. Bekjemping av rynkerose og andre fremmede arter på Orre og Bore. Bakgrunn fra erfaring pdf
  • Øyen, B.H. 1999. Buskfuru og bergfuru - en historie fra kystskogbruket i Norge Blyttia 57: 162-170
  • Myking, T. 2009. Vanlig buskfuru/bergfuru Pinus mugo Pinus uncinata Artsdatabankens faktaark 107: 1-3
  • Øyen, B.H. Andersen, H.L. Myking, T. Nygaard, P.H. Stabbetorp, O.E. 2009. En vurdering av økologisk risiko ved bruk av introduserte bartreslag i Norge. Forskning fra Skog og landskap 1/09
  • Øyen, B.H., Andersen, H.L., Myking, T., Nygaard, P.H., Stabbetorp, O.E. 2009. Økologiske egenskaper for noen utvalgte introduserte bartreslag i Norge Viten fra Skog og landskap 01/09: 1-40
  • 2010. Forvaltningsplan for Hjertvika naturreservat, Aukra kommune Rapport 2010:06 Fylkesmannen i Møre og Romsdal 1-41
Naturtyper
 • lyngskog

 • lavskog

Vektorer
 • Tilsiktet utsetting - Produksjonsart

 • Tilsiktet utsetting - Skjerm/lebeplantning

 • Utilsiktet spredning - Fra privathager