NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Picea ×lutziilutzgran

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,2e

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 2   Lav fortetningsrate (0,01 >= μ > 0; 25% >= prosentvis økning > 0%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 2   Små effekter
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Anslag

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Låg

Økologisk effekt

d+e Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter + Interaksjoner med øvrige arter

Romlig fortrengning av stedegne arter Øvrige arter - Har ikke data

f Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper

 • Forekommer i følgende naturtyper
  • Kystlynghei

Kriteriedokumentasjon

Lutzgran Picea xlutzii er en naturlig, frøformerende hybridart mellom sitkagran P. sitchensis og kvitgran P. glauca som opptrer i Alaska og Canada der utbredelsen for disse artene overlapper (Børset 1985). Den ble innført til Norge fra ca. 1920 og plantet for tømmerproduksjon i høyerereliggende partier av indre fjordstrøk på Vestlandet og i kyst- og fjordstrøk i Nordland og Troms (Øyen 2008). Samlet forekomst er på ca. 50 km2 skogareal, dvs. ca. 10 % av sitkagranas areal i Norge. Lutzgran er skyggetålende og godt tilpasset kystklimaet i Norge. Den deler mange økologiske karakteristika med sin nære slektning sitkagran, men har større evne til å tåle kalde vintre (Kibsgaard 2001). Nygaard (1999) rapporterer om noe spredning fra plantete bestand i Nordland og Troms, men det ikke klart om det dreier seg om sitkagran eller lutzgran. Det er observert noe spredning fra bestand i No Vesterålen. Gitt at lutzgran er plantet i kjølige klimaforhold (i høyereliggende områder på Vestlandet, og i Nord-Norge) kan spredningen antas å være begrenset (jf. langt lavere spredningen av sitkagran i Sør- vs Nord-Norge, Nygaard 1999). Effekter av lutzgran i spredningsområdene er ikke undersøkt. Samlet er det grunn til å anta at både spredningen og effektene av lutzgran i Norge er begrenset.

Først observert i Norge
Ukjent - 1920
Første observerte etablering i Norge
Ukjent - Vet ikke
Naturlig opprinnelse
 • Amerika Nord

Lutzgran er en stabil, frøfertil hybridart mellom kvitgran Picea glauca og sitkagran P. sitchensis og opptrer spontant i områdene der utbredelsen for disse artene overlapper.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (a) Bevisst introdusert/utsatt
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
40 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1920 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Nordland
  • Troms
  Antall forekomster
  200 - Mørketall: 500
  Utbredelsesområde
  5 - Mørketall: 150

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Det foreligger ingen samlingsdata for lutzgran.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Nygaard, P.H., Skre, O. and Brean, R. 1999. Naturlig spredning av utenlandske treslag Oppdragsrapport fra Norsk insititutt for skogforskning 19/99: 1-17
  • Børset, O. 1985. Skogskjøtsel. Skogøkologi Landbruksforlaget
  • Kibsgaard, Ørnulf 2001. Sitkagran (Picea sitchensis). Historien om et viktig fremtidstre på Helgelandskysten Årbok for Helgeland 2001, Helgeland skogselskap 3-14
  • Sellæg, M. 2008. Skogressursene, utvikling og potensialer. I: Melding om kystskogbruket.
  • Øyen, B. H. 2008. Kystskogbruket: Potensial og utfordringer i de kommende tiårene Oppdragsrapport fra Skog og landskap 01/28: 80
Naturtyper
 • blåbærskog

 • lyngskog

 • småbregneskog

Vektorer
 • Tilsiktet utsetting - Produksjonsart

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
  Abundans
  > 100
 • Utilsiktet spredning - Fra skogbruk

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
  Abundans
  > 100