NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Larix sibiricasibirlerk

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 2   Lav fortetningsrate (0,01 >= μ > 0; 25% >= prosentvis økning > 0%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Forventet levetid konklusjon 300 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Låg

Kriteriedokumentasjon

Sibirlerk Larix sibirica kommer fra Sentral-Russland og ble innført som produksjonsart (tømmer) i 1870-årene (Øyen 2006). Samlet skogareal for plantet sibirlerk utgjør ca. 10 km2, fordelt på indre og høyereliggende strøk i Sør-Norge og nordover, men også noe i lavlandet i Sør-Norge (Børset 1985, Øyen 2006). I tillegg er sibirlerk populær som prydtre i fjelldalene og nordpå, finnes plantet på utallige gårder og setrer, og sprer seg litt derfra. I hjemtraktene er frøsettingen rik og begynner i en alder av 15-20 år (Børset 1985). Det høye kravet til sommervarme er trolig årsaken til at frøproduksjon og spredning under våre forhold er begrenset. Forvillete bartrær er sterkt underrepresentert i de botaniske innsamlingene, og funnfrekvensene gir knapt noe realistisk bilde av hvor mye vi har av dem. Dette gjelder også sibirlerk, der det er særdeles lite av verdi å hente i samlingene. Den første etableringen er dokumentert fra ST Røros: Påsken i 1919 (kanskje plantet under oppsyn av kopperverkets forstmester Mauritz Thujord i 1870-årene). Ellers er det bare dokumentert forvillinger fra sju steder i He Engerdal, Op Vang (Helinområdet, notert flere ganger 1967-2003), Te Fyresdal, ST Trondheim og Røros (3 steder), og Fi Sør-Varanger. Funndataene tyder sterkt på at arten ikke er vanlig som forvillet. Som kontinental art er den tilpasset lange og kalde vintre og korte og varme somre (Børset 1985). Sibirlerk er lyskrevende og hardfør, men angripes av lerkekreft og er utsatt for viltskader/hjortedyrbeite. Dersom ikke naturlig avgang og hogst erstattes med nye plantinger, kan arten over tid forsvinne fra norsk natur. Lerkekronene slipper mye lys til feltsjiktet. Arten har begrenset spredning og finnes på små arealer. Det regnes ikke å være spesiell økologisk risiko knyttet til sibirlerk.

Først observert i Norge
Ro Sandnes - 1850-1899
Første observerte etablering i Norge
ST Røros: Påsken - 1919
Naturlig opprinnelse
 • Asia
 • Europa Nord

Russland, Vest-Sibir, til Onegasjøen i vest.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (a) Bevisst introdusert/utsatt
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
30 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1900 - 2010
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  • Troms
  Antall forekomster
  42 - Mørketall: 1,5
  Forekomstareal
  250000
  Kommentar
  Se Øyen 2006

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Sibirlerk Larix sibirica forventes ikke å spre seg nevneverdig i Norge. Den har liten frøproduksjon, og er trolig avhengig av planting for å erstatte naturlig avgang og hogst. Forvillete bartrær er sterkt underrepresentert i de botaniske innsamlingene, og funnfrekvensene gir knapt noe realistisk bilde av hvor mye vi har av dem. Dette gjelder også sibirlerk, der det er særdeles lite av verdi å hente i samlingene. Den første etableringen er dokumentert fra ST Røros: Påsken i 1919 (kanskje plantet under oppsyn av kopperverkets forstmester Mauritz Thujord i 1870-årene). Ellers er det bare dokumentert forvillinger fra sju steder i He Engerdal, Op Vang (Helinområdet, notert flere ganger 1967-2003), Te Fyresdal, ST Trondheim og Røros (3 steder), og Fi Sør-Varanger. Funndataene tyder sterkt på at arten ikke er vanlig som forvillet.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Børset, O. 1985. Skogskjøtsel. Skogøkologi Landbruksforlaget
  • Øyen, B. H. 2006. Lerk (Larix) i Norge - del I. Dyrkningshistorien Aktuelt fra skogforskningen 2/06: 1-15
Naturtyper
 • blåbærskog

 • lyngskog

 • småbregneskog

 • svak lågurtskog

 • Fjellhei og tundra

Vektorer
 • Tilsiktet utsetting - Produksjonsart

  (Pågående)
  Hyppighet
  Ca. årlig
  Abundans
  > 100
 • Utilsiktet spredning - Fra skogbruk

  (Pågående)
  Hyppighet
  Ca. årlig
  Abundans
  > 100