NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Abies proceranobelgran

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 2   Lav fortetningsrate (0,01 >= μ > 0; 25% >= prosentvis økning > 0%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Låg

Kriteriedokumentasjon

Nobelgran Abies procera er naturlig utbredt langs vestkysten av Nord-Amerika og finnes sporadisk plantet på 0,3-0,5 km2 skogareal i kystområdene fra Østlandet til Nordland, med tyngdepunkt på Sørvestlandet. Den tåler lite skygge, utvikler seg best på dyp og god jord, men er ellers ganske hardfør (Børset 1985). Nobelgran ble innført rundt 1880 for tømmerproduksjon til Vestlandet, men senere er dyrking for produksjon av pyntegrønt blitt langt viktigere. Det er dokumentert rikelig frøsetting og foryngelse i enkelte bestand, men spredning og rekruttering til tresjiktet er sterkt hemmet av hjortedyrbeite (Nygaard et al. 1999). Forvillete bartrær er sterkt underrepresentert i de botaniske innsamlingene, og funnfrekvensene gir knapt noe realistisk bilde av hvor mye vi har av dem. Dette gjelder i utpreget grad for nobelgran, der samlingene har dokumentasjon fra én eneste forekomst av forvillete planter, i Ak Hurdal: Tømte 2007. Samlet er det ikke grunn til å tro at nobelgran representerer noen risiko for stedegne/sjeldne arter eller truete naturtyper.

Først observert i Norge
Vestlandet - 1880
Første observerte etablering i Norge
Ak Hurdal: Tømte - 2007
Naturlig opprinnelse
 • Amerika Nord

Vestlige Nord-Amerika i et smalt belte fra California i sør til British Columbia i nord.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (a) Bevisst introdusert/utsatt
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
50 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1880 - 2010
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  Kommentar
  Data fra skogbruket

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Nobelgran Abies procera trives godt mange steder, produserer mye frø og har har god foryngelse, men vil begrenses av krav til dyp jord, stort lyskrav (Børset 1985) og hjortedyrbeiting (Nygaard 1999). Forvillete bartrær er sterkt underrepresentert i de botaniske innsamlingene, og funnfrekvensene gir knapt noe realistisk bilde av hvor mye vi har av dem. Dette gjelder i utpreget grad for nobelgran, der samlingene har dokumentasjon fra én eneste forekomst av forvillete planter, i Ak Hurdal: Tømte 2007.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Børset, O. 1985. Skogskjøtsel. Skogøkologi Landbruksforlaget
  • Nygaard, P.H. 2007. Spredning av fremmede treslag - trussel eller mulighet? Viten fra Skog og landskap 2/07: 53-55
Naturtyper
 • småbregneskog

 • småbregnefuktskog

 • storbregneskog

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra skogbruk

 • Tilsiktet utsetting - Produksjon av pyntegrønt

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år