NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Abies concolorkoloradoedelgran

Ikke svartelistet

Potensielt høy risiko   PH:4a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 3   Moderat fortetningsrate (0,02 >= μ > 0,01; 50% >= prosentvis økning > 25%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 500
Basert på Minimumsanslag
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Koloradoedelgran er pr. i dag kjent fra samlingsdataene med 10 forvillete forekomster (mørketall 10) i 2 fylker (Ak/Os, Bu), hver forekomst med minimum 5 individer i snitt. Dette gir et minimumsestimat på ca. 500 individer.

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Moderat

Kriteriedokumentasjon

Koloradoedelgran Abies concolor er et kontinentalt og sentvoksende halvskyggetre naturlig utbredt i høyereliggende strøk i Nord-Amerika, innført til Norge for tømmerproduksjon ca. 1870, og som prydtre i hager og parker (Børset 1985). Senere har det også blitt forsøkt som juletre. Arten setter frø 40-45 år gammel, men uten skjerm av voksne trær er foryngelsen utsatt for frostskader. Vi kjenner ikke dokumentasjon på spredning fra plantefelt/forsøksfelt, og småplanter vil uansett være sterkt utsatt for hjortedyrbeite. Derimot er det de siste årene dokumentert flere forvillinger fra prydtrær, i Ak Oslo (8 steder) og Bu Drammen (2 steder). Dagens utbredelse i Norge som plantet skogstre er konsentrert til høyereliggende områder på Østlandet, Trøndelag og Nordland, mens den plantes i låglandet som prydtre. Koloradoedelgran synes å være i en viss spredning som forvillet (derfor kategorien potensielt høy risiko), men vurderes ikke å representere nevneverdig økologisk risiko.

Først observert i Norge
Vestlandet - 1900-1949
Første observerte etablering i Norge
Ak Oslo: Skøyen og Bygdøy - 2004
Naturlig opprinnelse
 • Amerika Nord
 • Amerika Sør og Mellom

Vestlige Nord-Amerika (Rocky Mountains etc.) fra grensen til staten Washington i nord til Mexico i sør.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (a) Bevisst introdusert/utsatt
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
50 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1870 - 2010
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  Kommentar
  Dyrkningsopplysninger

 2. Periode
  2004 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  Antall forekomster
  10 - Mørketall: 10
  Kommentar
  Samlingsopplysninger, forvillete planter

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Koloradoedelgran Abies concolor dekker ikke mer enn noen titalls daa som skogstre i Norge. Den er en kontinental art som er plantet vesentlig i høyereliggende områder på Østlandet - hvor fortsatt spredning går seint av klimatiske årsaker. Den plantes også en god del som prydtre i Sør-Norge, og frøforvilling er siden 2004 registrert på åtte steder i Ak Oslo og to i Bu Drammen.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Børset, O. 1985. Skogskjøtsel. Skogøkologi Landbruksforlaget
Naturtyper
 • blåbærskog

 • småbregneskog

 • lågurtskog

Vektorer
 • Tilsiktet utsetting - Produksjonsart

  (Kun historisk)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
  Abundans
  > 100
 • Utilsiktet spredning - Fra skogbruk

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
 • Tilsiktet utsetting - Estetisk beplantning

  (Kun historisk)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
 • Utilsiktet spredning - Fra grøntanlegg

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år