NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Chamaecyparis lawsonianalawsonsypress

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 2   Lav fortetningsrate (0,01 >= μ > 0; 25% >= prosentvis økning > 0%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 20
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Sju registrerte forekomster, bare én nevnt med flere planter ("ca. 10 eks.", trolig frø- eller ungplanter).

Forventet levetid konklusjon 100 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Låg - ingen

Kriteriedokumentasjon

Lawsonsypress Chamaecyparis lawsoniana kommer fra vestlige USA. Den er et tre med frøreproduksjon. Frøene vindspres over mellomlange distanser (opp til noen hundre meter, kanskje). Generasjonslengden er lang, trolig 20-30 år, og det er foreløpig ikke registrert mer enn førstegenerasjon i norsk natur. Arten er omtrent bare dyrket som prydtre i Norge, men er også forsøksvis utplantet i skog, f.eks. i Bymarka i ST Trondheim der den er funnet forvillet. Den frøforviller seg, men har knapt noen etablert populasjon i Norge. Ingen forekomst er registrert mer enn én gang, men det sier lite; forvillete bartrær er sterk underrepresentert i de botaniske innsamlingene, og funnfrekvensene gir knapt noe realistisk bilde av hvor mye vi har av dem. De funnene som er gjort er: Ak Oslo: Hasle, "ca. 10 eks. som ugress i forhave" (dvs. frøforvilling) 2009; Bu Hole: Bjerkseter, 500 m fra gård 1942; AA Risør: Neset, "nær nedlagt kirkegård" 2000; AA Grimstad: ved Grimstad 1964; VA Kirstiansand: Madeira 2007; VA Flekkefjord: Sveigeodden 1970; og ST Trondheim: Helkanseter (fra plantninger i skogen i Bymarka) 1974. Det er lite trolig at denne arten vil føre til noen store endringer i norsk natur.

Først observert i Norge
Bu Hole: Lommedalen, Bjerkseter ovenfor Langebru - 1942
Første observerte etablering i Norge
Bu Hole: Lommedalen, Bjerkseter ovenfor Langebru - 1942
Naturlig opprinnelse
 • Amerika Nord

Vestlige USA.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
30 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1942 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Buskerud
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 5

 2. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Buskerud
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  4 - Mørketall: 5

 3. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Buskerud
  • Aust-Agder
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  3 - Mørketall: 5

 4. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  5 - Mørketall: 5

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Lawsonsypress Chamaecyparis lawsoniana er omtrent bare dyrket som prydtre i Norge. Den frøforviller seg, men har knapt noen etablert populasjon i Norge. Ingen forekomst er registrert mer enn én gang, men det sier lite; forvillete bartrær er sterk underrepresentert i de botaniske innsamlingene, og funnfrekvensene gir knapt noe realistisk bilde av hvor mye vi har av dem. De funnene som er gjort er: Ak Oslo: Hasle, "ca. 10 eks. som ugress i forhave" (dvs. frøforvilling) 2009; Bu Hole: Bjerkseter, 500 m fra gård 1942; AA Risør: Neset, "nær nedlagt kirkegård" 2000; AA Grimstad: ved Grimstad 1964; VA Kirstiansand: Madeira 2007; VA Flekkefjord: Sveigeodden 1970; og ST Trondheim: Helkanseter (fra plantninger i skogen i Bymarka) 1974. Trolig er det bare første generasjon som står ute i norsk natur foreløpig.

Naturtyper
 • bybebyggelse

 • Fastmarksskogsmark

Vektorer
 • Tilsiktet utsetting - Produksjonsart

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
 • Tilsiktet utsetting - Estetisk beplantning

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
 • Utilsiktet spredning - Fra grøntanlegg

  (Pågående)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år