NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Calystegia sepium spectabilisprydstrandvindel

Svartelistet

Svært høy risiko   SE:4ab,3h

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 4   Høy fortetningsrate (μ > 0,02; prosentvis økning > 50%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 3   Kan overføre genetisk materiale til stedegne arter (introgresjon)
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 2650
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Prydstrandvindel er pr. i dag kjent med 53 forekomster (mørketall 5) i 8 fylker, hver forekomst med (trolig) ca. 10 individer. Dette gir et estimat på ca. 2650 individer.

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

PVA og kvalifisert anslag

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: 96%
 • Grunnlag for fortetningsrate:

  Økningen i prosent fortetning mellom 2001 og 2011 er den lågeste foreløpig; mellom andre tiår kommer den opp i 300-400 %. PVAs relativt låge my-verdi samsvarer ikke med den sterke økningen i forekomster.

Kriteriedokumentasjon

Prydstrandvindel Calystegia sepium subsp. spectabilis er en flerårig slyngplante med frøreproduksjon og klonal vekst. Frøene spres passivt og ikke over lange distanser. Arten stammer trolig fra Sibir og er hardfør og godt kuldetilpasset. Den er nokså sent innkommet som hagestaude (dokumentert i 1927), men slo tidlig il med forvilling på indre Østlandet i He Solør-Elverum og har fortsatt hovedtyngden i de indre delene av Hedmark og til dels Buskerud (ingen har sett på strandvindler i Oppland). Forekomstene på indre Østlandet og rundt Oslofjorden synes også å være rimelig stabile mens de i kyststrøk ellers nok er mer ustabile. Planten nærmest eksploderte i utbredelse fra 1980 og har fortsatt et meget stort potensiale for videre spredning og fortetning.

Prydstrandvindel er mest hyppig som forvillet ved bebyggelse, langs veier og på søppel- og massedeponier, men er også etablert i flommark og skogkanter. Den kan kanskje bli mer ekspansiv enn vi har sett til nå, men vil neppe fortrenge stedegne arter i noen større grad. Risikovurderingen bygger på at vi antar at prydstrandvindel er interfertil med den stedegne underarten stripestrandvindel subsp. roseata og den uvisst stedegne kvit strandvindel subsp. sepium.

Først observert i Norge
Ak Oslo: Nordstrand - 1927
Første observerte etablering i Norge
He Kongsvinger: Gjermshus - 1943
Naturlig opprinnelse
 • Asia

Trolig fra Sibir.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
5 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1927 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  Antall forekomster
  3 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  Antall forekomster
  5 - Mørketall: 2

 4. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Buskerud
  • Hordaland
  Antall forekomster
  27 - Mørketall: 5

 5. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Nord-Trøndelag
  Antall forekomster
  53 - Mørketall: 5

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Prydstrandvindel Calystegia sepium subsp. spectabilis er hardfør og godt kuldetilpasset. Den er nokså sent innkommet (1927), men slo tidlig til på indre Østlandet i He Solør-Elverum og har fortsatt hovedtyngden i de indre delene av Hedmark og til dels Buskerud (ingen har sett på strandvindler i Oppland). Forekomstene rundt Oslofjorden synes også å være rimelig stabile mens de ellers i kyststrøk nok er mer ustabile. Planten nærmest eksploderte i utbredelse fra 1980 og har fortsatt et meget stort potensiale for videre spredning og fortetning

Naturtyper
 • Skrotemark

 • Boligutbyggingsområder

 • Landbruksbebyggelsesområder

 • Transportutbyggingsområder

 • Massedeponier

 • Grøntområder og idrettsanlegg

 • Flomskogsmark

 • Åpen flomfastmark

 • grunnlendt kalkmark

 • lågurtskog

 • høgstaudeskog

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra gartneri

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
 • Utilsiktet spredning - Fra grøntanlegg

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Ca. årlig