NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Astilbe ×arendsiisildrespir

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 2   Lav fortetningsrate (0,01 >= μ > 0; 25% >= prosentvis økning > 0%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 90
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Sildrespir er pr. i dag kjent med 9 forekomster (mørketall 2) i 5 fylker, hver forekomst med anslagsvis 5 individer i snitt. Dette gir et estimat på ca. 90 individer.

Forventet levetid konklusjon 50 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Låg

Kriteriedokumentasjon

Sildrespir Astilbe xarendsii er en hagehybrid-art, trolig oppstått mellom asiatiske arter, og med A. japonica som viktig innslag. Den formerer seg med frø, men ikke effektivt i Norge. Mange forekomster er angitt som "etablerte", "i stor mengd", "naturaliserte", men de blir sjelden gjenfunnet etter et tiår eller to. Arten har potensiale for å etablere seg i Norge, men gjør det foreløpig ikke særlig effektivt. Variasjonen i funnfrekvens skyldes stort sett variasjon i intensitet av undersøkelser.

Arten er en flerårig urt med frøreproduksjon. Frøene spres nokså passivt. Den er kommet inn som hageplante og finnes nå og da i naturen, trolig hovedsakelig fra hageutkast. Den er i svak ekspansjon, men har ingen påvisbar negativ effekt på norsk natur.

Først observert i Norge
Ak Oslo: Grefsen ("forvilla i gartneri") - 1937
Første observerte etablering i Norge
Ho Bergen: Søvik ("i stor mengd") - 1958
Naturlig opprinnelse
 • Ukjent

Hagehybrid-art, trolig oppstått mellom asiatiske arter.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
5 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1937 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Aust-Agder
  • Hordaland
  Antall forekomster
  6 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Aust-Agder
  • Hordaland
  • Møre og Romsdal
  Antall forekomster
  4 - Mørketall: 2

 4. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  Antall forekomster
  6 - Mørketall: 2

 5. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Sogn og Fjordane
  Antall forekomster
  9 - Mørketall: 2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Sildrespir Astilbe xarendsii er en hagehybrid, trolig mellom asiatiske arter, og med A. japonica som viktig innslag. Den formerer seg med frø, men ikke effektivt i Norge. Mange forekomster er angitt som "etablerte", "i stor mengd", "naturaliserte", men de blir sjelden gjenfunnet etter et tiår eller to. Arten har potensiale for å etablere seg i Norge, men gjør det foreløpig ikke særlig effektivt. Variasjonen i funnfrekvens skyldes stort sett variasjon i intensitet av undersøkelser.

Naturtyper
 • Skrotemark

 • vegkant

 • Massedeponier

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra grøntanlegg

  (Pågående)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år