NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Ribes uva-crispastikkelsbær

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 2   Lav fortetningsrate (0,01 >= μ > 0; 25% >= prosentvis økning > 0%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 41000
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Stikkelsbær er pr. i dag kjent med 410 forekomster (mørketall 10) i alle fylker unntatt Fi, hver forekomst med anslagsvis 10 individer i snitt. Dette gir et estimat på ca. 41.000 individer.

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Låg
 • Grunnlag for fortetningsrate:

  Prosentvis beregning. Arten har vært i jamn økning i over 100 år; PVAs negative my-verdi er ikke i samsvar med den dokumenterte økningen.

c Naturtypekolonisering

 • Grunnlende, bergknaus og -vegg, nesten alle typer skog og kratt.

Kriteriedokumentasjon

Stikkelsbær Ribes uva-crispa er en busk fra Mellom- og Sør-Europa, Nordvest-Afrika og Vest-Asia. Den har frøreproduksjon, og de saftige bærene spres potensielt langt med fugl til skog, kratt, berg og grunnlende, ofte flere km vekk fra dyrkningsstedet. Arten er innført som bærbusk og var nok dyrket på 1700-tallet (kanskje tidligere), men forvilling synes å ha begynt først på 1800-tallet. Blytt (1876) refererer ingen forfattere før 1800 og sier: "udentvivl fra først af forvildet". De eldste beleggene i herbariene er ikke datert, men funnstedene tyder på 1820-tallet. Arten økte sterkt gjennom 1800-tallet og hadde allerede i 1900 et utbredelsesareal (polygon) som likner dagens, men var da bare hyppig i Ak Oslo og omegn. I 1901-1920 ekspanderte den særlig sterkt i Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark, Vest-Agder og Hordaland; i 1921-1940 kom turen til Oppland, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag. I dag er arten hyppig, totalt naturalisert og vanskelig å skille fra en hjemlig art i alle fylker nord til Nord-Trøndelag og med strøforekomster nord til Troms. Fortetningsraten fra 1900 til i dag er på 80 % pr. tiår, men for de siste tiårene bare 15 % pr. tiår. Arten er nå en integrert del av norsk natur. Vi kjenner ikke til noen spesifikke skadevirkninger av denne arten i norsk natur.

Først observert i Norge
mange steder - 1820-1840
Første observerte etablering i Norge
mange steder - 1820-1840
Naturlig opprinnelse
 • Afrika
 • Asia
 • Europa Nord
 • Europa Sør

Mellom- og Sør-Europa, Nordvest-Afrika, Vest-Asia.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
10 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1820 - 1850
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vest-Agder
  Antall forekomster
  13 - Mørketall: 5

 2. Periode
  1851 - 1900
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  41 - Mørketall: 3

 3. Periode
  1901 - 1920
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  Antall forekomster
  113 - Mørketall: 3

 4. Periode
  1921 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  Antall forekomster
  174 - Mørketall: 5

 5. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  Antall forekomster
  208 - Mørketall: 7

 6. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  Antall forekomster
  240 - Mørketall: 10

 7. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  • Troms
  Antall forekomster
  330 - Mørketall: 10

 8. Periode
  1981 - 2011
  Sted
  Data fra Artskart,modifisert
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  • Troms
  Antall forekomster
  468 - Mørketall: 8
  Forekomstareal
  250000
  Utbredelsesområde
  1412 - Mørketall: 4

 9. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  • Troms
  Antall forekomster
  410 - Mørketall: 10

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Stikkelsbær Ribes uva-crispa var nok dyrket på 1700-tallet (og kanskje tidligere), men forvilling synes å ha begynt først på 1800-tallet. Blytt (1876) referer ingen forfattere før 1800 og sier: "udentvivl fra først af forvildet". De eldste beleggene i herbariene er ikke datert, men funnstedene tyder på 1820-tallet. Arten økte sterkt gjennom 1800-tallet og hadde allerede i 1900 et utbredelsesareal (polygon) som likner dagens, men var da bare hyppig i Ak Oslo og omegn. I 1901-1920 ekspanderte den særlig sterkt i Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark, Vest-Agder og Hordaland; i 1921-1940 kom turen til Oppland, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag. I dag er arten hyppig, totalt naturalisert og vanskelig å skille fra en hjemlig art i alle fylker nord til Nord-Trøndelag og med strøforekomster nord til Troms. Den har nådd sitt potensielle utbredelsesområde, men fortsatt med noe rom for fortetning. Fortetningsraten fra 1900 til i dag er på 80% pr. tiår, men for de siste tiårene bare 15% pr. tiår.

Naturtyper
 • Boreal hei

 • Kulturmarkseng

 • industriutbyggingsområde

 • serviceutbyggingsområde

 • Skrotemark

 • Boligutbyggingsområder

 • Landbruksbebyggelsesområder

 • Transportutbyggingsområder

 • Massedeponier

 • Grøntområder og idrettsanlegg

 • Kystnær grus- og steinmark

 • Nakent berg

 • Åpen grunnlendt naturmark i lavlandet

 • Fastmarksskogsmark

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra hagebruk

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år