NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Ribes rubrumhagerips

Svartelistet

Svært høy risiko   SE:4a,3h

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 3   Moderat fortetningsrate (0,02 >= μ > 0,01; 50% >= prosentvis økning > 25%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 3   Kan overføre genetisk materiale til stedegne arter (introgresjon)
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 2000
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Vill gjetning; kan like gjerne være 100 som 10.000.

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Moderat

c Naturtypekolonisering

 • Kratt, skogkanter, skog.

Økologisk effekt

h Introgresjon

 • Observert i Norge

Kriteriedokumentasjon

Hagerips Ribes rubrum er en busk fra Vest-Europa. Den har seksuell frøreproduksjon, og de saftige bærene kan potensielt spres over lange avstander (km). Hagerips, sammen med villrips R. spicatum og hollandrips Ribes ×pallidum, er et meget dårlig utgreidd kompleks i Norge. Sikker bestemmelse krever at man har planter med blomster, og bare en del av det innsamlete materialet lar seg konfirmere. Dessuten er det innsamlete materialet også svært begrenset i omfang. Det er en del antakelser rundt rips som trenger bekreftelse: (1) At hagerips og hollandrips er de to artene som dyrkes; (2) at hagerips og delvis også hollandrips forviller seg svært lett og ofte; og (3) at de tre artene hybridiserer, særlig villrips og hagerips. Det nokså begrensete materialet som er komplett nok morfologisk til grundigere undersøkelser, synes å avkrefte alle de tre antakelsene. Store deler av det materialet som dyrkes, særlig i mer høgtliggende og nordlige strøk, står nærmere villrips enn hagerips, og mye av det lar seg ikke skille fra stedegen villrips. Storparten av det antatt forvillete materialet med blomster som er samlet og opprinnelig bestemt til hagerips, hører til villrips. Det trengs mye grundigere og eksperimentelle undersøkelser før vi kan fastslå at villrips og hagerips hybridiserer i noe stort omfang, men en begrenset hybridisering er sannsynlig og tatt hensyn til i vurderingen. Ut fra disse begrensningene, kan vi bare trekke noen foreløpige konklusjoner:

(1) En god del av det dyrkete og forvillete materialet av rips synes å høre til villrips eller former nær denne, heller enn hagerips i taksonomisk betydning.

(2) Storparten av det opplagt forvillete materialet - i bebyggelser, nær gårder og på skrotemark i vid betydning - faller inn under villrips. Hagerips er mye mindre utbredt som forvillet enn allment antatt.

(3) Mellomformer mellom hagerips og villrips er mindre vanlige enn antatt, men forekommer, og tyder på en viss, men begrenset introgressiv forurensning av stedegen villrips fra hagerips.

(4) Årsaken til at hagerips kommer i høg risikokategori er introgresjon med stedegne arter. Hagerips forekommer ikke, og forventes ikke å forekomme, i så store mengder at den fortrenger noe vesentlig, og den har heller ingen andre kjente skadevirkninger.

Hagerips må revideres i samlingene før noen spredningshistorikk kan utarbeides. Materiale som foreløpig er bestemt til arten er samlet fra 1900 fram til i dag og fra alle fylker nord til og med Troms. Det meste av dette er trolig feilbestemt.

Først observert i Norge
Vet ikke
Første observerte etablering i Norge
Vet ikke
Naturlig opprinnelse
 • Europa Nord
 • Europa Sør

Vest-Europa, i hvert fall nord til Nederland og England.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
10 år

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Hagerips Ribes rubrum er, sammen med villrips R. spicatum og hollandrips R. xpallidum, er et meget dårlig utgreidd kompleks i Norge. Sikker bestemmelse krever at man har planter med blomster, og bare en del av det innsamlete materialet lar seg komfirmere. Dessuten er det innsamlete materialet også svært begrenset i omfang. Det er en del antakelser rundt rips som trenger bekreftelse: (1) At hagerips og hollandrips er de to artene som dyrkes; (2) at hagerips og delvis også hollandrips forviller seg svært lett og ofte; og (3) at de hybridiserer, særlig villrips og hagerips. Det nokså begrensete materialet som er komplett nok morfologisk til grundigere undersøkelser, synes å avkrefte alle de tre antakelsene. Store deler av det materialet som dyrkes, særlig i mer høgtliggende og nordlige strøk, står nærmere villrips enn hagerips og mye av det lar seg ikke skille fra stedegen villrips. Storparten av det antatt forvillete materialet med blomster som er samlet og opprinnelig bestemt til hagerips, hører til villrips. Det trengs mye grundigere og eksperimentelle undersøkelser før vi kan fastslå at villrips og hagerips hybridiserer i noe stort omfang, men en begrenset hybridisering er sannsynlig og tatt hensyn til i vurderingen. Ut fra disse begrensningene, kan vi bare trekke noen foreløpige konklusjoner.

Hagerips må revideres i samlingene før noen spredningshistorikk kan utarbeides. Materiale som foreløpig er bestemt til arten er samlet fra 1900 fram til i dag og fra alle fylker nord til og med Troms. Det meste av dette er trolig feilbestemt.

Naturtyper
 • kunstmarkseng-kant

 • Kulturmarkseng

 • Konstruert fastmark

 • Kystnær grus- og steinmark

 • Flomskogsmark

 • Åpen grunnlendt naturmark i lavlandet

 • Fastmarksskogsmark

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra hagebruk

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)