NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Cercidiphyllum japonicumhjertetre

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:2ab,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 2   Lengre enn 10 år eller 5 generasjoner
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 2   Lav fortetningsrate (0,01 >= μ > 0; 25% >= prosentvis økning > 0%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 5
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Foreløpig er ingen av de mange frøplantene av hjertetre observert i gater og parker i byene sørpå nådd reproduktiv alder. Vi setter estimatet for individer over frøplantestadiet til 5.

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Låg

Kriteriedokumentasjon

Hjertetre Cercidiphyllum japonicum er et lite til middelsstort tre fra Japan. Det har effektiv frøreproduksjon. Arten blir stadig mer populær som prydtre i Norge. Frøsettingen har inntil nylig vært liten, også i hager. Den setter nå godt med frukt på steder der det er plantet mye av den (trenger kryssbefruktning, dvs. hann- og hunntrær i nærheten av hverandre). Frøplanter blir stadig observert (R. Elven, pers. observ.), og det er bare et tidsspørsmål før arten danner populasjon i norsk natur. Det er for tidlig å si noe om hvilke naturtyper hjertetre kan innta i Norge og hvilken økologisk effekt den eventuelt vil ha. Arten oppfattes ikke som invasiv i Europa.

Først observert i Norge
VA Lindesnes - 1980
Naturlig opprinnelse
 • Asia

Japan.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
20 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1999 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  2 - Mørketall: 10

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Hjertetre Cercidiphyllum japonicum er et stadig mer populært prydtre. Det setter nå godt med frukt på steder der det er plantet mye av det (trenger kryssbefruktning). Frøplanter blir stadig observert, og det er bare et tidsspørsmål før arten danner populasjon i norsk natur.

Naturtyper
 • Åker og kunstmarkseng

 • bybebyggelse

 • forstads- og hagebybebyggelse

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra grøntanlegg

  (Pågående)
  Hyppighet
  Ca. årlig
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Ca. årlig