NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Acer tataricumtatarlønn

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3ab,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 3   Moderat fortetningsrate (0,02 >= μ > 0,01; 50% >= prosentvis økning > 25%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 60
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Tatarlønn Acer tataricum er pr. i dag kjent med 6 forekomster (mørketall 2) i 4 fylker, hver forekomst med (trolig) ca. 5 individer. Dette gir et estimert individtall på 60.

Forventet levetid konklusjon 150 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Moderat

Kriteriedokumentasjon

Tatarlønn Acer tataricum er et lite, men langlevd tre med seksuell formering med frø. Vingefruktene vindspres, men trolig bare over begrensete distanser (50-100 m). Arten dyrkes som prydtre, med økende frekvens, og er funnet forvillet fra 1948 (Ak Oslo), men særlig fra 1995 (Ak Bærum). Arten er foreløpig registrert fra skrotemark og fra uspesifisert skog. Den har potensiale for etablering i større deler av boreonemoral og sørboreal sone på Østlandet og er trolig bare i starten av sin etablering. Den vil neppe overta dominansen eller føre til alvorlig fortrengning av arter eller strukturending i naturtyper.

Tatarlønn Acer tataricum er et lite tre som dyrkes en del, og i økende omfang, som prydtre. Arten er hardfør, spesielt i sommervarme områder på Sørøstlandet. Den synes å være i forholdsvis rask ekspansjon fra siste halvdel av 1990-tallet, men er foreløpig begrenset til seks dokumenterte forekomster i Øf Fredrikstad: Øra søppeldeponi (ingen varig plass); Ak Ås: to lokaliteter, og Oslo; He Stange: Sanderud; og Bu Drammen: Strømsø.

Først observert i Norge
Ak Oslo: Holmenkollen - 1948
Første observerte etablering i Norge
Ak Bærum: Haslum Øverland - 1995
Naturlig opprinnelse
 • Asia
 • Europa Nord
 • Europa Sør

Sørøst-Europa nord til Tsjekkia og Sentral-Russland, Vest-Asia øst til Tyrkia og Kaukasus.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
30 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1948 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  Antall forekomster
  3 - Mørketall: 2

 4. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Buskerud
  Antall forekomster
  6 - Mørketall: 2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Tatarlønn Acer tataricum er et lite tre som dyrkes en del - og i økende omfang - som prydtre. Arten er hardfør, spesielt i sommervarme områder på Sørøstlandet. Den synes å være i forholdsvis rask ekspansjon fra siste halvdel av 1990-tallet, men er foreløpig begrenset til seks dokumenterte forekomster i Øf Fredrikstad: Øra søppeldeponi (ingen varig plass); Ak Ås: to lokaliteter, og Oslo; He Stange: Sanderud; og Bu Drammen: Strømsø.

Naturtyper
 • Skrotemark

 • Boligutbyggingsområder

 • Fastmarksskogsmark

 • Kulturmark

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år