NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Acer negundoasklønn

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:2a,2eg

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 1   Ingen/negativ fortetningsrate (μ <= 0; prosentvis økning <= 0; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 2   Små effekter
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 2   I opptil 5 %
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 5
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Asklønn Acer negundo er pr. i dag kjent med 1-2 forekomster i ett fylke (Oslo/Akershus), hver forekomst med (trolig) meget få planter, skjønnsmessig satt til 5.

Forventet levetid konklusjon 90 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Ingen

Kriteriedokumentasjon

Asklønn Acer negundo er et langlevd tre med seksuell formering med frø og vindspredning av vingefrukter, kanskje opp til 50-100 m. Arten er nordamerikansk og innført som prydtre. Den plantes i lite omfang (foreløpig) i norske hager og er, med ett unntak, bare funnet forvillet de siste 15 årene. Ingen av de kjente forvillingene har foreløpig ført til etablering av en langlevd populasjon. Arten er én gang registrert i skog (Ak Oslo: Bygdøy 1946), ellers bare i blomsterbed, på fortauskanter og søppeldeponier hvor den ikke har noen sjanse til etablering. Klimatisk er den vel tilpasset etablering i boreonemoral sone i Norge, kanskje også i de varmeste delene av sørboreal sone, og den er en ekspansiv og aggressiv fremmedart i hele Øst-Europa og deler av Mellom- og Vest-Europa, inkludert potensielt i Sverige (NOBANIS). Der hvor den etablerer seg, blir den ofte dominant og fortrenger andre treslag i fuktig skog og flommarkskog.

Den nordamerikanske arten asklønn Acer negundo har foreløpig ikke etablert seg effektivt i Norge, men den kan være på vei. Første observasjon i norsk natur, i Ak Oslo: Bygdø 1946, ble ikke fulgt av noen etablering. De neste observerte forekomstene har vært i 1992 og 1997 i buskrabatter i hager og på fortauskanter rundt Botanisk hage på Tøyen, Ak Oslo, og i 2010 på søppeldeponi i Ak Skedsmo, ikke steder der arten kan ekspandere. Arten er sjelden i norske hager og representerer derfor ikke noe sterkt innførselstrykk. Til gjengjeld er den meget ekspansiv der den slår til ellers i Europa, og klimatisk er den tilpasset norske forhold, i hvert fall i boreonemoral sone.

Først observert i Norge
Ak Oslo: Bygdø - 1946
Første observerte etablering i Norge
Ak Oslo: Bygdø - 1946
Naturlig opprinnelse
 • Amerika Nord
 • Amerika Sør og Mellom

Nord-Amerika, med hovedtyngden i øst, men med mer spredt forekomst i vest og helt sør til Mellom-Amerika. Arten går langt nord i præriebeltet i Canada, men er mer sørlig, nærmest nemoral, i Øst-Canada og New England-statene.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
30 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1946 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  3 - Mørketall: 2

 4. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  2 - Mørketall: 2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Den nordamerikanske arten asklønn Acer negundo har foreløpig ikke etablert seg effektivt i Norge, men den kan være på vei. Første observasjon i norsk natur, i Ak Oslo: Bygdø 1946, ble ikke fulgt av noen etablering. De neste observerte forekomstene har vært i 1992 og 1997 i buskrabatter i hager og på fortauskanter rundt Botanisk hage på Tøyen, Ak Oslo, og i 2010 på søppeldeponi i Ak Skedsmo, ikke steder der arten kan ekspandere. Arten er sjelden i norske hager og representerer derfor ikke noe sterkt innførselstrykk. Til gjengjeld er den meget ekspansiv der den slår til ellers i Europa, og klimatisk er den tilpasset norske forhold, i hvert fall i boreonemoral sone.

Referanser

 1. URI

  • http://www.nobanis.org/speciesInfo.asp?taxaID=976
Naturtyper
 • lågurtskog

 • Grøntområder og idrettsanlegg

 • bybebyggelse

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra botaniske hager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
 • Utilsiktet spredning - Fra grøntanlegg

  (Pågående)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år