NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Acer ginnalasibirlønn

Ikke svartelistet

Potensielt høy risiko   PH:4ab,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 4   Høy fortetningsrate (μ > 0,02; prosentvis økning > 50%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 850
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Sibirlønn Acer ginnala er pr. i dag kjent med 17 forekomster (mørketall 5) i 6 fylker, hver forekomst med (trolig) ca. 10 individer, dvs. ca. 850 individer.

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Høg

Kriteriedokumentasjon

Sibirlønn Acer ginnala er et langlevd tre som formerer seg seksuelt med frø. Fruktene har vinge og er vindspredte over kortere distanser, sjelden mer enn 50-100 m. Arten har sin naturlige utbredelse i Asia, men er innført flere steder som prydtre. Første funn i Norge er i 1981, og det er først på 2000-tallet at funnfrekvensen øker. Selv om det foreløpig ikke er registrert mange funn i landet, er den i ferd med å etablere seg og kan representere en art i spredningens startfase. Sibirlønn anses som "invasive" i flere stater i USA. Foreløpig er arten i Norge i hovedsak funnet på avfallsplasser, skrotemark, boligutbyggingsområder og veikanter, men det finnes også ett funn i furuskog. Arten har vide økologiske preferanser og er dessuten skyggetolerant, så det antas at denne arten har et potensiale til å etablere seg i flere ulike skogstyper og også i innlandet der den foreløpig er lite plantet.

Første funn av sibirlønn Acer ginnala som forvillet i Norge var i 1981 i VA Kristiansand og med et drøyt tiår til neste funn i Bu Lier i 1992 og Bu Drammen i 1996. På 2000-tallet er det registrert stadig nye funn i flere deler av Sør- og Øst-Norge: AA Tvedestrand 2000, Ak Nesodden og Lørenskog 2001, He Eidskog, Øf Moss og Ak Oslo 2003, osv. Dette ser ut til å være en art i sterk ekspansjon. Den er ansett som "invasive" i USA, og den har vide økologiske preferanser og er dessuten skyggetolerant. Arten stammer fra en større del av Nordøst-Asia, med spenn fra kontinentalt til middels oseanisk klima. I Norge er den trolig best tilpasset klimaet i noe mer kontinentale deler av sonene boreonemoral og sørboreal, dvs. på Østlandet, Sørlandet og i indre deler av Trøndelag. Arten er trolig i sterkere ekspansjon enn våre data tilsier; i de to siste årene er den sett minst 10 ganger som forvillet langs hovedveier på nedre Østlandet, ingen av dem dokumentert med innsamlinger eller observasjoner.

Først observert i Norge
VA Kristiansand - 1981
Første observerte etablering i Norge
Ak Nesodden: Langøyene - 2001
Naturlig opprinnelse
 • Asia

Nordlige Øst-Asia fra Øst-Mongolia øst til sørligste delen av Russisk fjerne østen (Amurdalen), Korea og Japan.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
 • (c) Blindpassasjerer
Tidligere økologisk risikovurdering
 • Er risikovurdert i Utlandet

Ifølge Global Invasive Species Database er arten i alle fall ansett som "Invasive" i flere stater i USA, og det antas at dette er basert på en eller annen form for økologisk risikovurdering.

Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
30 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Buskerud
  • Vest-Agder
  Antall forekomster
  3 - Mørketall: 2

 2. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Vest-Agder
  Antall forekomster
  17 - Mørketall: 5
  Forekomstareal
  20000
  Utbredelsesområde
  60 - Mørketall: 2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Første funn av sibirlønn Acer ginnala som forvillet i Norge var i 1981 i VA Kristiansand og med et drøyt tiår til neste funn i Bu Lier i 1992 og Bu Drammen i 1996. På 2000-tallet er det registrert stadig nye funn i flere deler av Sør- og Øst-Norge: AA Tvedestrand 2000, Ak Nesodden og Lørenskog 2001, He Eidskog, Øf Moss og Ak Oslo 2003, osv. Dette ser ut til å være en art i sterk ekspansjon. Den er ansett som "invasive" i USA, og den har vide økologiske preferanser og er dessuten skyggetolerant. Arten stammer fra en større del av Nordøst-Asia, med spenn fra kontinentalt til middels oseanisk klima. I Norge er den trolig best tilpasset klimaet i noe mer kontinentale deler av sonene boreonemoral og sørboreal, dvs. på Østlandet, Sørlandet og i indre deler av Trøndelag. Arten er trolig i sterkere ekspansjon enn våre data tilsier; i de to siste årene er den sett minst 10 ganger som forvillet langs hovedveier på nedre Østlandet, ingen av dem dokumentert med innsamlinger eller observasjoner.

Naturtyper
 • Boligutbyggingsområder

 • deponi for organisk avfall

 • deponi for restavfall

 • tømmerdeponi

 • Skrotemark

 • vegkant

 • Fastmarksskogsmark

  • furu
Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med trevirke

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra grøntanlegg

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
 • Tilsiktet utsetting - For honningproduksjon

  (Kun historisk)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
  Abundans
  2 - 10