NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Acer campestrenaverlønn

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 2   Lav fortetningsrate (0,01 >= μ > 0; 25% >= prosentvis økning > 0%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 500
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Naverlønn Acer campestre er pr. i dag kjent med 26 forekomster (mørketall 2) i 8 fylker, hver forekomst med (trolig) ca. 10 individer, noe som gir et estimat på ca. 500 individer.

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Låg

Kriteriedokumentasjon

Naverlønn Acer campestre er et langlevd tre som formerer seg seksuelt med frø. Fruktene har vinge og spres med vind over korte distanser, kanskje opp til 50-100 m. Arten ble opprinnelig innført som prydtre i Norge, sannsynligvis rundt midten av 1800-tallet, i beskjeden skala. Naverlønn er viltvoksende i Vest-Asia og i Europa nord til Skottland, Danmark og Skåne. Arten er funnet på veikanter men også naturalisert i ulike skogstyper, særlig tørre typer med furu eller edelløvtrær. Den har hatt en langsom, men jamn ekspansjon fra 1880-tallet, med første effektive etableringer i Ak Oslo. På steder der den etableres ekspanderer den langsomt. Hoveddelen av dagens utbredelsesmønster i Norge skyldes separate etableringer. Potensialet for spredning er absolutt latent; mengder av frøplanter er observert under store naverlønn-trær i alle fall i Oslo. Det kan også være at naverlønn greier å ta seg inn i landet ved egen maskin ved et framtidig mildere klima. Arten har liten påvisbar effekt på de naturtyper der den etableres; den er lite plasskrevende og blir aldri dominant.

Først observert i Norge
Ak Oslo: Etterstad - 1882
Første observerte etablering i Norge
Ak Oslo: Etterstad - 1882
Naturlig opprinnelse
 • Asia
 • Europa Nord
 • Europa Sør

Europa og Vest-Asia vest til Lilleasia, Kaukasus og fjella på sørsida av det Kaspiske hav. I Europa er naverlønn (Acer campestre) vill nord til Skottland, Danmark og Skåne.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (a) Bevisst introdusert/utsatt
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
30 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1882 - 1900
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  2 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1901 - 1920
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  3 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1921 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  3 - Mørketall: 2

 4. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  Antall forekomster
  12 - Mørketall: 2

 5. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  Antall forekomster
  15 - Mørketall: 2

 6. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  Antall forekomster
  19 - Mørketall: 2

 7. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  Antall forekomster
  26 - Mørketall: 2
  Forekomstareal
  16000

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Naverlønn Acer campestre ble først samlet fra Bergen i 1873 og 1876, men disse anses som samlet fra plantete trær. Funnene i Oslo (Etterstad) i 1882 og 1883 antas å være bygd på forvillede trær. Funn i Ak Asker i 1888 i veikant er opplagt forvillet. De påfølgende tiårene kommer flere funn av forvillede planter også fra VA Mandal, AA Arendal, og Ho Bergen. Arten ser ut til å være i spredning hovedsakelig på Bygdøy i Ak Oslo. Ellers er det kun beskjeden spredning. Det antatt potensielle utbredelsesområdet omfatter bare de varmere delene av boreonemoral sone i Sørøst-Norge og på Sørlandet, og artens langsomme ekspansjon gjør at vi forventer at det tar meget lang tid å fylle dette. Arten vil kunne profitere på temperaturøkning og utvidet vekstsesong.

Naturtyper
 • lågurtkalkskog

  • furu
  • Edellauvtrær
 • vegkant

 • lågurtskog

  • Edellauvtrær
 • høgstaudeskog

  • Edellauvtrær
Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra grøntanlegg

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
 • Tilsiktet utsetting - For honningproduksjon

  (Kun historisk)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
  Abundans
  2 - 10