NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Rubus armeniacusarménbjørnebær

Svartelistet

Høy risiko   HI:4ab,2e

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 4   Høy fortetningsrate (μ > 0,02; prosentvis økning > 50%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 2   Små effekter
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 500
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Anslått antall forekomster på 33 og et mørketall på 3 og anslagsvis 5 busker pr. forekomst som gir et estimat på ca. 500.

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Moderat - høg

Økologisk effekt

d+e Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter + Interaksjoner med øvrige arter

Romlig fortrengning av stedegne arter Øvrige arter - Observert i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arménbjørnebær Rubus armeniacus er en flerårig busk fra Kaukasus. Den ble særlig dyrket i eldre tid; den dyrkes ikke i stort omfang i dag. Arten formerer seg aseksuelt med frø (agamospermi/apomiksis s.str.) og har også vegetativ vekst ved underjordsskudd som i noen tilfeller kan bidra til vegetativ formering av arten. Arten angis på veikanter og typisk i krattvegetasjon og skogkanter. For flere av forekomstene angis det at arten forekommer i store mengder. Spredningshistorikken tyder på at arten er i sterk vekst i landet - den har regelrett eksplodert i norsk natur; siden 1989 har den etablert seg på over 30 dokumenterte steder. Det er grunn til å tro at arménbjørnebær til en viss grad kan fortrenge stedegne arter, spesielt i krattvegetasjon hvor det ofte angis at den forekommer i store mengder.

Først observert i Norge
Ak Asker: Nesøya - 1953
Første observerte etablering i Norge
Te Kragerø: Frøvik - 1991
Naturlig opprinnelse
 • Asia
 • Europa Sør

Kaukasus.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har aseksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
10 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1953 - 1953
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1989 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Møre og Romsdal
  Antall forekomster
  22 - Mørketall: 3

 3. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Møre og Romsdal
  Antall forekomster
  33 - Mørketall: 3

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Arménbjørnebær Rubus armeniacus har regelrett eksplodert i norsk natur. Sjøl om arten ikke dyrkes i stort omfang, så har den siden 1989 etablert seg på over 30 dokumenterte steder (og trolig dobbelt så mange udokumenterte). Den må ha frøreproduksjon for å ha greidd dette. Arten kan ha ei stor framtid i norsk natur.

Naturtyper
 • Skrotemark

 • vegkant

 • Fastmarksskogsmark

Det er på herbarieetikettene angitt typisk "skogkant", "krattskog" o.l. uten mer spesifisering.

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra grøntanlegg

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Ca. årlig