NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Prunus serotinaromhegg

Svartelistet

Høy risiko   HI:4b,2eg

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 4   Høy fortetningsrate (μ > 0,02; prosentvis økning > 50%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 2   Små effekter
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 2   I opptil 5 %
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 120
Basert på Minimumsanslag
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Antatt 12 lokaliteter med et mørketall på 2 multiplisert med anslagsvis 5 individer på hver lokalitet.

Forventet levetid konklusjon 200 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Dette maksimumsanslaget er basert på en studie av spredningsdistanser i Tyskland (Starfinger et al. 2003; se referanse i Starfinger 2010) hvor det angis at "Dispersal distances in Germany appear to be limited to less than 1 km in 40 years". Videre sies det at "The main driving force for the large range extension was planting rather than dispersal by natural means." Spredningen av arten som sådan kan dermed være langt større da den i hovedsak skyldes menneskelig aktivitet og ikke artens egenspredning.

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Høg
 • Grunnlag for fortetningsrate:

  Prosentvis beregning og kvalifisert anslag.

Økologisk effekt

d+e Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter + Interaksjoner med øvrige arter

Romlig fortrengning av stedegne arter Øvrige arter - Kun utenlandsdata
Samfunnseffekter for stedegne arter på samme trofiske nivå Øvrige arter - Kun utenlandsdata
Andre trofiske interaksjoner Øvrige arter - Kun utenlandsdata

Kriteriedokumentasjon

Romhegg Prunus serotina er en busk eller tre fra østlige Nord-Amerika og fjellområder sørover til Guatemala i Mellom-Amerika. Under sine hjemlige forhold kan den bli opp til 40 m høy mens den i Europa stort sett ikke når over 20 m. Romhegg formerer seg seksuelt med frø og har dessuten klonal vekst med rotskudd. Under gode lysforhold produserer den rikelig med frø i bærlignende steinfrukter som spres med både fugl og pattedyr, potensielt over lange avstander (km). Romhegg ble visstnok først brakt til Europa til Paris rundt 1630 hvor den ble dyrket som prydtre i parker og hager. Sent på 1800-tallet ble den testet ut til tømmerproduksjon uten særlig suksess. På 1900-tallet ble den plantet mye som vindskjerm, og delvis også som jordforbedrer, men det har vist seg at avfallet fra den reduserer både næringstilgang og jord-pH og kan potensielt ha allelopatiske effekter på andre arter. Det antas at det er liten risiko for introgresjon da romhegg blomstrer en god del senere enn dens stedegne slektninger gjør.

Arten står på "verstinglisten" til DAISIE over de 100 mest invasive artene i Europa, en liste som inkluderer alle organismegrupper. Arten er i NOBANIS angitt som invasiv i Belgia, Tsjekkia, Danmark og Sverige og som potensielt invasiv i Østerrike. I henhold til NOBANIS's faktaark er den også invasiv i Litauen selv om den ikke er nevnt i listen i samme database. Den er angitt som ikke invasiv i Finland hvor den synes å ha problemer med å etablere seg. Romhegg har foreløpig ikke mange kjente forekomster her i landet, men ser ut til å være etablert i VA Kristiansand hvorfra den først ble dokumentert. Dette er likevel en art det er svært viktig å være oppmerksom på da den er blitt et problem mange steder ellers i Nord- og Mellom-Europa, inkludert våre naboland Sverige og Danmark. Mange av de norske funnene så langt er knyttet til flisfyllinger og tømmerdeponier, men i de senere årene er romhegg blitt stadig mer dyrket. Det er derfor å forvente at denne arten kommer til å vise en økning i forekomster i tiden som kommer dersom det ikke iverksettes tiltak for å redusere spredningen. Vi har i Norge sjansen til å være i forkant når det gjelder denne arten med den kunnskapen man har om den ellers i Europa.

Først observert i Norge
VA Kristiansand: "Under Baneheia" - 1980
Første observerte etablering i Norge
VA: Kristiansand - 1980
Naturlig opprinnelse
 • Amerika Nord
 • Amerika Sør og Mellom

Østlige Nord-Amerika og sørover i Mellom-Amerika til Guatemala.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Tidligere økologisk risikovurdering
 • Er risikovurdert i Utlandet

Romhegg Prunus serotina står på "verstinglisten" til DAISIE over de 100 mest invasive artene i Europa, og denne listen inkluderer alle organismegrupper. Arten er i NOBANIS angitt som invasiv i Belgia, Tsjekkia, Danmark og Sverige og som potensielt invasiv i Østerrike. I henhold til NOBANISs faktaark er den invasiv i Litauen også selv om den ikke er nevnt i listen i samme database. Den er angitt som ikke invasiv i Finland hvor den angivelig ikke greier å etablere seg. Manglende vurderinger er fra Estland, Tyskland (merkelig i grunnen, ettersom den er velkjent som pestplante rundt Berlin) og Norge.

Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
20 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1980 - 1999
  Fylkesforekomst
  • Vest-Agder
  Antall forekomster
  5 - Mørketall: 2

 2. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  Antall forekomster
  12 - Mørketall: 2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Romhegg Prunus serotina har foreløpig ikke mange kjente forekomster her i landet. Den ble først funnet forvillet i VA Kristiansand i 1980 etterfulgt av flere forekomster i området. Den er funnet gjentatte ganger i Øf Sarpsborg på tømmer- og flisdeponi, og er også belagt med enkeltfunn i Ak Asker og Ro Stavanger. Selv om spredningen til dags dato er beskjeden, er dette likevel en art det er viktig å være oppmerksom på da den er blitt et problem mange steder i land ellers i Nord- og Mellom-Europa, inkludert våre naboland Sverige og Danmark. Den er betegnet som invasiv ihht NOBANIS i Belgia, Tsjekkia, Danmark og Sverige, og potensielt også i Østerrike. Vi har her i Norge sjansen til å være i forkant når det gjelder denne arten. Mange av funnene så langt er knyttet til flisfyllinger og tømmerdeponier, men i de senere årene er romhegg også blitt stadig mer dyrket, i privathager og spesielt i offentlige anlegg og langs veier. Mengder av frøplanter er sett, f.eks. i Oslo (R. Elven observ.). Det er derfor å forvente at denne arten kommer til å vise en økning i antall forekomster i tiden som kommer.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Starfinger, U. 2010. NOBANIS - Invasive Alien Species Fact Sheet - Prunus serotina. From: Online Database of the North European and Baltic Network on Invasive Alien Species - NOBANIS www.nobanis.org, 03/01/2011.
 2. URI

  • http://www.europe-aliens.org/speciesTheWorst.do
Naturtyper
 • vegkant

 • Massedeponier

 • Skrotemark

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med trevirke

 • Utilsiktet spredning - Fra grøntanlegg

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
 • Tilsiktet utsetting - For honningproduksjon

  (Kun historisk)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
  Abundans
  2 - 10