NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Potentilla rectastormure

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:2a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 1   Ingen/negativ fortetningsrate (μ <= 0; prosentvis økning <= 0; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 520
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Stormure er pr. i dag kjent med 13 forekomster (mørketall 2) i 8 fylker, hver forekomst med anslagsvis 20 individer i snitt. Dette gir et estimat på ca. 520 individer.

Forventet levetid konklusjon 100 år
Grunnlag for forventet levetid

Kvalifisert anslag. PVAs vurdering tar ikke høgde for artens nedgang og ustabilitet.

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Negativ
 • Grunnlag for fortetningsrate:

  PVA og prosentvis beregning.

Kriteriedokumentasjon

Stormure Potentilla recta kom trolig i hovedsak inn med grasfrø fra siste halvdel av 1800-tallet, kanskje også litt ved møller. Arten er stedegen og vanlig i Mellom-Europa og er vanlig, men trolig innført i Sør-Skandinavia. I Norge har den etablert seg, men ikke særlig godt, og den er ikke ekspansiv. Forekomstene i Ak Oslo, Vestffold og Telemark synes å være de mest stabile; forekomsten på Tøyen har eksistert sammenhengende minst siden 1915. Arten er varmekrevende og skal trolig bare ha litt temperaturøkning for å bli bedre etablert og begynne å spre seg bedre i Norge.

Stormure er en relativt kortlevd, flerårig urt. Den har god frøreproduksjon. Fruktene (smånøtter) spres passivt, men mye spredning synes skje med ulike transporter. Arten er kommet inn med grasfrø og litt ved møller. Den er etablert lokalt, men uten ekspansjon. Den går i svært liten grad inn i mindre påvirkete naturtyper og gjør ingen skade.

Først observert i Norge
Ak Oslo: Bygdøy ("Ladegaardsøen, paa kunstig Eng") - 1861
Første observerte etablering i Norge
Ak Oslo: Bygdøy - 1861
Naturlig opprinnelse
 • Asia
 • Europa Nord
 • Europa Sør

Mellom- og Sør-Europa, Vest-Asia.

Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
5 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1861 - 1900
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  2 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1901 - 1920
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Hordaland
  Antall forekomster
  3 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1921 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  10 - Mørketall: 2

 4. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  Antall forekomster
  15 - Mørketall: 2

 5. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Rogaland
  Antall forekomster
  14 - Mørketall: 2

 6. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  13 - Mørketall: 2

 7. Periode
  1981 - 2011
  Sted
  Data fra Artskart, modifisert
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  28 - Mørketall: 1,5
  Forekomstareal
  50000
  Utbredelsesområde
  88 - Mørketall: 1,3

 8. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Vestfold
  • Telemark
  • Vest-Agder
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  13 - Mørketall: 2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Stormure Potentilla recta kom trolig i hovedsak inn med grasfrø fra siste halvdel av 1800-tallet, kanskje også litt ved møller. Arten er stedegen og vanlig i Mellom-Europa og er vanlig, men trolig innført i Sør-Skandinavia. I Norge har den etablert seg, men ikke særlig godt, og den er ikke ekspansiv. Forekomstene i Ak Oslo, Vestfold og Telemark synes å være de mest stabile; forekomsten på Tøyen har eksistert sammenhengende minst siden 1915. Arten er varmekrevende og skal trolig bare ha litt temperaturøkning for å bli bedre etablert og begynne å spre seg bedre i Norge.

Naturtyper
 • kunstmarkseng med moderat intensiv hevd

 • overflatedyrket kunstmarkseng

 • fulldyrket åker og kunstmarkseng

 • kunstmarkseng-kant

 • Kulturmarkseng

 • industriutbyggingsområde

 • serviceutbyggingsområde

 • Skrotemark

 • bybebyggelse

 • forstads- og hagebybebyggelse

 • uregulert bebyggelse

 • gårdstun

 • vegkant

 • jernbane

 • havn

 • Masseuttaksområder

 • Massedeponier

 • Grøntområder og idrettsanlegg

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med kornprodukter

  (Kun historisk)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
 • Utilsiktet introduksjon - Med frø, kongler osv

  (Kun historisk)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
 • Utilsiktet introduksjon - Med transportmiddel

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år