NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Geum aleppicumrussehumleblom

Svartelistet

Høy risiko   HI:3a,3h

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 2   Lav fortetningsrate (0,01 >= μ > 0; 25% >= prosentvis økning > 0%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 3   Kan overføre genetisk materiale til stedegne arter (introgresjon)
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 360
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Russehumleblom er pr. i dag kjent med 9 forekomster (mørketall 2) i Ak/Os, hver forekomst med anslagsvis 20 individer i snitt. Dette gir et estimat på ca. 360 individer.

Forventet levetid konklusjon 100 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Låg

Økologisk effekt

h Introgresjon

 • Observert i Norge

Kriteriedokumentasjon

Russehumleblom Geum aleppicum er en flerårig urt på 0,5-1 m, vidt utbredt i Eurasia, men ikke spontan i Nord-Europa. Den har god frøreproduksjon. Fruktene (smånøtter) har kroker og spres med dyr og folk, potensielt over meget lange distanser. Arten er hardfør, reproduserer bra og danner populasjon i Norge. Den ble trolig introdusert gjennom Botanisk hage på Tøyen, og fra førsteobservasjonen i 1934 og fram til 1944 var dette eneste kjente forekomstgruppe i Norge. Siden har den spredt seg noe i Oslo og har permanente delpopulasjoner flere steder i byen, i tillegg til at den kommer og går mange steder. Ingen av de fire forekomstene som er rapportert utafor Oslo er blitt permanente, såvidt vi vet: Øf Rakkestad i potetåker 1944-1946, Ak Bærum: Koksa (på Fornebulandet) 1952, Te Kragerø: ved Blindtarmen 1989, og Ho Bergen: Fantoft 1993. Det er sannsynlig at den rasen vi har fått inn er den noe varmekrevende eurasiatiske subsp. aleppicum og at arten har problemer med å ekspandere ut av Oslo. Hadde vi fått inn den nordamerikanske subsp. strictum, kunne situasjonen vært en annen. Dette er en meget hardfør plante med spontan forekomst helt nord til arktisgrensa.

Arten er i langsom ekspansjon, men er trolig ikke helt trygg ennå. Den gjør ingen påviselig skade bortsett fra at den helt lokalt i Oslo hybridiserer med den meget vanlige, stedegne arten kratthumleblom Geum urbanum. Tilbakekrysninger i begge retninger (introgresjon) synes å være regelen; derav den relativt strenge vurderingen.

Først observert i Norge
Ak Oslo: Tøyen, "ugrasbakke ved Lakkegata" - 1934
Første observerte etablering i Norge
Ak Oslo: Tøyen - 1934
Naturlig opprinnelse
 • Amerika Nord
 • Asia
 • Europa Nord
 • Europa Sør

Øst-Europa, Sør-Sibir og Sentral-Asia, Nord-Amerika. To underarter: eurasiatisk subsp. aleppicum og nordamerikansk subsp. strictum. Det norske materialet er ikke kritisk studert, men vi antar at det er subsp. aleppicum vi har.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
5 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1934 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  2 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  5 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  6 - Mørketall: 2

 4. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Telemark
  • Hordaland
  Antall forekomster
  7 - Mørketall: 2

 5. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  9 - Mørketall: 2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Russehumleblom Geum aleppicum er hardfør, reproduserer bra og danner populasjon i Norge. Den ble trolig introdusert gjennom Botanisk hage på Tøyen, og fra førsteobservasjonen i 1934 og fram til 1944 var dette eneste kjente forekomstgruppe i Norge. Siden har den spredt seg noe i Oslo og har permanente delpopulasjoner flere steder i byen, i tillegg til at den kommer og går mange steder. Ingen av de fire forekomstene som er rapportert utafor Oslo er blitt permanente, såvidt vi vet: Øf Rakkestad i potetåker 1944-1946, Ak Bærum: Koksa (på Fornebulandet) 1952, Te Kragerø: ved Blindtarmen 1989, og Ho Bergen: Fantoft 1993. Det er sannsynlig at den rasen vi har fått inn er den noe varmekrevende eurasiatiske subsp. aleppicum og at arten har problemer med å ekspandere ut av Oslo. Hadde vi fått inn den nordamerikanske subsp. strictum, kunne situasjonen vært en annen. Dette er en meget hardfør plante med spontan forekomst helt nord til arktisgrensa.

Naturtyper
 • industriutbyggingsområde

 • Skrotemark

 • bybebyggelse

 • forstads- og hagebybebyggelse

 • vegkant

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Vektor ukjent

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra botaniske hager

  (Kun historisk)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år