NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Fragaria virginianavirginiajordbær

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:2a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 1   Ingen/negativ fortetningsrate (μ <= 0; prosentvis økning <= 0; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 480
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Virginiajordbær er pr. i dag oppgitt i Artskart med 13 forekomster (mørketall 2) i 3 fylker, hver forekomst med anslagsvis 30 individer (ramets) i snitt. Dette gir et estimat på ca. 780 individer, men vi frykter at nær halvparten av rapportene kan bygge på feilidentifisert materiale. Herbariebeleggene etter 1999 dekker 8 forekomster, noe som gir et estimat på 480 individer/ramets.

Forventet levetid konklusjon 100 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: 0%

Kriteriedokumentasjon

Virginiajordbær Fragaria virginiana er en vidt utbredt nordamerikansk art og er en av stamartene til hagejordbær F. xananassa. Den synes å bli dyrket nå og da, reproduserer i Norge og kan danne lokale populasjoner, men er ikke ekspansiv. Den har en nokså rar funnhistorie. Førstefunnet er fra "Ask ved Bergen" 1878, kanskje Ho Askøy. Deretter gikk det 34 år før den ble funnet på Hovedøya i Ak Oslo i 1912 og 1918 (for alt vi vet kan den stå der ennå). Så er det et gap på 23 år før det ble gjort en serie funn mellom 1941 og 1960. Deretter et nytt gap på nesten 40 år før de moderne funnene fra 1999. Det større antallet funn etter 1999 kan være fiktivt. Vi rekner med at mye av dette, inkludert stordelen av rapportene i Artskart, kan være bygd på feilidentifiseringer. Arten er nok etablert i Norge, men neppe særlig ekspansiv.

Virginiajordbær er en langlevd flerårig urt med klonal vekst og formering med lange utløpere. Arten har dessuten frøreproduksjon, og de saftige fruktene spres med pattedyr og fugl over nokså korte distanser. Vi vet ikke om seksuell reproduksjon er realisert i norsk natur. Arten er kommet inn som hageplante, både til pynt og som bærplante. Den sprer seg litt ut fra hager, til dels inn i lysåpen skog (ofte skrinn og tørr), men er ikke ekspansiv og forventes heller ikke å bli det.

Først observert i Norge
Ho "Ask ved Bergen" - 1878
Første observerte etablering i Norge
Ak Oslo: Hovedøya - 1912
Naturlig opprinnelse
 • Amerika Nord

Vidt utbredt tvers over Nord-Amerika (trans-amerikansk), med to underarter, subsp. virginiana i øst og subsp. glauca i vest. Det norske materialet er ikke undersøkt med hensyn på underart, men vi antar at alt hører til subsp. virginiana.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Har aseksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
5 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1878 - 1878
  Fylkesforekomst
  • Hordaland
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1912 - 1918
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Hedmark
  • Vestfold
  • Aust-Agder
  • Hordaland
  Antall forekomster
  7 - Mørketall: 2

 4. Periode
  1999 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  Antall forekomster
  8 - Mørketall: 2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Virginiajordbær Fragaria virginiana er en av stamartene til hagejordbær F. xananassa. Den synes å bli dyrket nå og da, reproduserer i Norge og kan danne lokale populasjoner, men er ikke ekspansiv. Den har en nokså rar funnhistorie. Førstefunnet er fra "Ask ved Bergen" 1878, kanskje Ho Askøy. Deretter gikk det 34 år før den ble funnet på Hovedøya i Ak Oslo i 1912 og 1918 (for alt vi vet kan den stå der ennå). Så er det et gap på 23 år før det ble gjort en serie funn mellom 1941 og 1960. Deretter et nytt gap på nesten 40 år før de moderne funnene fra 1999. Det større antallet funn etter 1999 kan være fiktivt. Vi rekner med at mye av dette, inkludert stordelen av rapportene i Artskart, kan være bygd på feilidentifiseringer. Arten er nok etablert i Norge, men neppe særlig ekspansiv.

Naturtyper
 • Skrotemark

 • Boligutbyggingsområder

 • Landbruksbebyggelsesområder

 • Transportutbyggingsområder

 • Grøntområder og idrettsanlegg

 • svak lågurtskog

 • lågurtskog

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år