NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Fragaria moschatamoskusjordbær

Svartelistet

Høy risiko   HI:4ab,2eg

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 4   Høy fortetningsrate (μ > 0,02; prosentvis økning > 50%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 2   Små effekter
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 2   I opptil 5 %
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 23000
Basert på Minimumsanslag
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Moskusjordbær er pr. i dag kjent med 155 forekomster (mørketall 3) i 12 fylker, hver forekomst med anslagsvis 50 individer (ramets) i snitt. Dette gir et estimat litt over 23.000 individer. Anslaget er trolig for lågt; mange bestander i og nær gamle parker og storgårder er meget rike på individer/ramets.

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Høg - moderat
 • Grunnlag for fortetningsrate:

  Prosentvis beregning avrundet til 50%. PVAs negative my-verdi er ikke forenlig med artens dokumenterte, nokså jamne økning de siste 50 år.

c Naturtypekolonisering

 • Kulturmarkseng i gjengroing, frisk lågurtskog med furu og edellauvtrær.

Økologisk effekt

d+e Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter + Interaksjoner med øvrige arter

Romlig fortrengning av stedegne arter Øvrige arter - Observert i Norge

g Tilstandsendringer i øvrige naturtyper

 • Observert i Norge
 • Forekommer i følgende naturtyper
  • NA Fastmarkssystemer: Fastmarksskogsmark

Kriteriedokumentasjon

Moskusjordbær Fragaria moschata stammer fra Mellom-Europa og er en langlevd flerårig urt med sterk klonal vekst og reproduksjon med lange utløpere. Den reproduserer også med frø; de saftige fruktene spres av fugl og pattedyr, trolig over korte distanser. Dette var hovedarten av spisejordbær før hagehybriden F. ×ananassa ble introdusert. Arten var trolig dyrket i Norge på 1700-tallet, men første rapporter om forvilling og etablering er fra første halvdel av 1800-tallet. I motsetning til hagejordbær og de andre innførte artene, etablerer moskusjordbær seg svært effektivt i skog og danner store bestander, ofte kloner, som i prinsippet er evig-levende. Arten dyrkes praktisk talt ikke lengre, men er i langsom ekspansjon ved egenspredning. Den er solid etablert på Østlandet, Sørlandet, i indre Sogn og i Trøndelag.

Moskusjordbær er altså kommet inn som produksjonsart (gammel jordbærtype) og ble særlig brukt i parker ved storgårder. Den har etablert meget store bestander, særlig i tilknytning til gamle hovedgårder og herregårder, men også spredt ellers ut over store deler av landet. Den fyller omtrent det potensielle utbredelsesområdet, men med godt rom for fortetning. Den inntar særlig gjengroende gammel kulturmark, beitemarker og lågurtskog. Moskusjordbær danner meget ekstensive, tette bestander og har opplagt en viss fortrengningseffekt, men bare lokalt.

Først observert i Norge
Ak Oslo: Frogner og "Dragonskoven" (udatert); Te Porsgrunn: to lokaliteter 1838. - 1800-1849
Første observerte etablering i Norge
Ak Oslo: Frogner og "Dragonskoven" (udatert); Te Porsgrunn: to lokaliteter 1838. - 1800-1849
Naturlig opprinnelse
 • Europa Nord
 • Europa Sør

Mellom-Europa.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Har aseksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
5 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1800 - 1850
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Telemark
  Antall forekomster
  4 - Mørketall: 5

 2. Periode
  1851 - 1900
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Buskerud
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Sør-Trøndelag
  • Troms
  Antall forekomster
  21 - Mørketall: 5

 3. Periode
  1901 - 1920
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Sogn og Fjordane
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  Antall forekomster
  34 - Mørketall: 3

 4. Periode
  1921 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  42 - Mørketall: 3

 5. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Nordland
  Antall forekomster
  53 - Mørketall: 3

 6. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  Antall forekomster
  52 - Mørketall: 3

 7. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Nord-Trøndelag
  Antall forekomster
  110 - Mørketall: 3

 8. Periode
  1980 - 2011
  Sted
  Data fra Artskart
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Sogn og Fjordane
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  Antall forekomster
  166 - Mørketall: 3
  Forekomstareal
  100000
  Utbredelsesområde
  520 - Mørketall: 1,5

 9. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Sogn og Fjordane
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  Antall forekomster
  155 - Mørketall: 3

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Moskusjordbær Fragaria moschata var hovedarten av spisejordbær før hagehybriden F. xananassa ble introdusert. Arten var trolig dyrket i Norge på 1700-tallet, men første rapporter om forvilling og etablering er fra første halvdel av 1800-tallet. I motsetning til hagejordbær og de andre innførte artene, etablerer moskusjordbær seg svært effektivt i skog og danner store bestander, ofte kloner, som i prinsippet er evig-levende. Arten dyrkes praktisk talt ikke lengre, men er i langsom ekspansjon ved egenspredning. Den er solid etablert på Østlandet, Sørlandet, i indre Sogn og i Trøndelag.

Naturtyper
 • kunstmarkseng-kant

 • Kulturmarkseng

 • Boligutbyggingsområder

 • Landbruksbebyggelsesområder

 • Transportutbyggingsområder

 • Grøntområder og idrettsanlegg

 • lågurtskog

  • furu
  • Edellauvtrær
 • lågurtkalkskog

  • furu
  • Edellauvtrær
Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra hagebruk

  (Kun historisk)
 • Utilsiktet spredning - Fra grøntanlegg

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år