NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Cotoneaster salicifoliuspilemispel

Svartelistet

Svært høy risiko   SE:3a,4i

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 2   Lav fortetningsrate (0,01 >= μ > 0; 25% >= prosentvis økning > 0%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 4   Kan overføre nye parasitter, bakterier eller virus til stedegne arter ELLER kan overføre stedegne parasitter til nye stedegne verter som hører til truede eller nøkkelarter

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 75
Basert på Minimumsanslag
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Viermispel er pr. i dag kjent med 3 forekomster (mørketall 5) i 3 fylker (VA, Ro Ho), hver forekomst med anslagsvis 5 individer. Dette gir et estimat på ca. 150 individer.

Forventet levetid konklusjon 75 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Låg

Økologisk effekt

i Vert for parasitter eller patogener

 • Dokumentert i Norge

Kriteriedokumentasjon

Pilemispel Cotoneaster salicifolius er en en stor vintergrønn busk, opp til 3 m, med frøreproduksjon. Noen Cotoneaster-arter er diploide med seksuell frøformering. Disse er oftest krysspollinerte og krever minst to individer på et sted før reproduksjon kan begynne, noe som ikke er så vanlig hos fuglespredte fremmedarter. De fleste Cotoneaster-arter er imidlertid tetraploide med aseksuell frøformering, og her kan ett enkelt individ raskt gi opphav til en hel bestand. Pilemispel hører til den første, seksuelle gruppen, noe som setter alvorlige begrensninger på spredningen som fremmedart. Fruktene er saftige bærepler som lett spres med fugl. Arten er kommet inn som prydbusk. og var tidligere en meget populær hagebusk på Sørvestlandet og Vestlandet, rimelig hardfør (med frosttoleranse ned til -15 grader) og kan dyrkes øst til Oslo, men med bra frøproduksjon bare i de vintermilde områdene i sørvest. Arten er nå forbudt å plante og omsette til videre dyrkning (FOR 2000-12-01 nr 1333: Forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere) fordi den er vektor for sjukdommen pærebrann på ville og dyrkete frukttrær. Den seksuelle formeringsmåten kan være årsaken til at pilemispel er funnet mye sjeldnere som forvillet enn de fleste andre i slekta. Den er foreløpig ikke ekspansiv - hvis vi skal dømme ut fra de tre kollektene i norske herbarier - men vi mistenker at neglisjeringen av norsk botanikk på Vestlandet de siste 30-40 årene har ført til at den er seriøst under-registrert. Den er funnet forvillet i skogkanter og litt åpen skog, men i svært lite antall. Den kan neppe påvirke norsk natur vesentlig, bortsett fra som sykdomsvektor.

Først observert i Norge
Ro Rennesøy: Vikebukt - 1970
Første observerte etablering i Norge
Ro Rennesøy: Vikebukt - 1970
Naturlig opprinnelse
 • Asia

Tibet og Sentral-Kina: Sichuan.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
15 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1970 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Rogaland
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 5

 2. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Rogaland
  • Hordaland
  Antall forekomster
  2 - Mørketall: 5

 3. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  Antall forekomster
  3 - Mørketall: 5

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Viermispel Cotoneaster salicifolius er en vintergrønn, tidligere meget populær hagebusk på Sørvestlandet og Vestlandet, rimelig hardfør (med frosttoleranse ned til -15 grader) og kan dyrkes øst til Oslo, men med bra frøproduksjon bare i de vintermilde områdene i sørvest. Arten er seksuell, og det trengs minst to busker for å starte en populasjon. Det er mulig at dette er årsaken til at denne arten er mye sjeldnere funnet enn de fleste andre i slekta. Den er foreløpig ikke ekspansiv - hvis vi skal dømme ut fra de tre kollektene i norske herbarier - men vi mistenker at neglisjeringen av norsk botanikk på Vestlandet de siste 30-40 årene har ført til at den er seriøst under-registrert. Det som kan hindre ekspansjon er at arten ikke lenger tillates dyrkes fordi den er vert for en alvorlig sykdom på frukttrær (pærebrann Erwinia amylovora, se Artsdatabankens faktaark).

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Fryer, J. & B. Hylmö 2009. Cotoneasters: a Comprehensive Guide to shrubs for flowers, fruit, and foliage. Timber Press, Portland, OR. 344 pp
Naturtyper
 • Fastmarksskogsmark

  Fremtidig

 • Kystlynghei

 • vegkant

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra grøntanlegg

  (Pågående)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år