NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Cotoneaster nanshanhengemispel

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:2ab,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 2   Lengre enn 10 år eller 5 generasjoner
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 2   Lav fortetningsrate (0,01 >= μ > 0; 25% >= prosentvis økning > 0%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 10
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Hengemispel er pr. i dag kjent med 2 forekomster (mørketall 5) i 2 fylker, hver forekomst med (trolig) bare ett individ. Dette gir et estimat på ca. 10 individer.

Forventet levetid konklusjon 30 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Låg

Kriteriedokumentasjon

Hengemispel Cotoneaster nanshan er funnet frøforvillet i Te Bamble: Kjørholt 1991 og Ho Bergen: ved Ulriksbanen 1993. Vi rekner med at den kan være mye oversett og at den kanskje allerede har en eller flere reproduserende populasjoner i Norge. Arten har aseksuell frøformering, noe som gjør at en enkelt busk kan gi opphav til populasjon. Det er foreløpig ikke indikasjoner på ekspansjon, og arten er noe frostfølsom og modner frukt sent.

Hengemispel er en lågvokst busk fra Sentral-Kina (Sichuan, Yunnan). Den har aseksuell frøformering og setter store mengder saftige, røde bærepler som spres med fugl. Den er nært i slekt med C. adpressus, en seksuell, men litt mindre hardfør art. Hengemispel er kommet inn som prydbusk, trolig i nyere tid. Den viser foreløpig ingen ekspansjon, men det er for tidlig å si noe om potensialet. Det er også uvisst hvilke naturtyper den eventuelt vil innta, men mest sannsynlig berg og grunnlende.

Først observert i Norge
Te Bamble: Kjørholt - 1991
Naturlig opprinnelse
 • Asia

Sentral-Kina.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har aseksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
15 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1991 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Telemark
  • Hordaland
  Antall forekomster
  2 - Mørketall: 5

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Hengemispel Cotoneaster nanshan er funnet frøforvillet i Te Bamble: Kjørholt 1991 og Ho Bergen: ved Ulriksbanen 1993. Vi rekner med at den kan være mye oversett og at den kanskje allerede har reproduserende populasjon enkelte steder i Norge. Det er foreløpig ikke indikasjoner på ekspansjon, og arten er noe frostfølsom og modner frukt sent.

Noen Cotoneaster-arter er diploide med seksuell frøformering. Disse er oftest krysspollinerte og krever minst to individer på et sted før reproduksjon kan begynne, noe som ikke er så vanlig hos fuglespredte fremmedarter. De fleste Cotoneaster-arter er imidlertid tetraploide med aseksuell frøformering, og her kan ett enkelt individ raskt gi opphav til en hel bestand. Hengemispel er av den siste typen.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Fryer, J. & B. Hylmö 2009. Cotoneasters: a Comprehensive Guide to shrubs for flowers, fruit, and foliage. Timber Press, Portland, OR. 344 pp
Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år