NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Cotoneaster bullatusbulkemispel

Svartelistet

Svært høy risiko   SE:4ab,4i

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 4   Høy fortetningsrate (μ > 0,02; prosentvis økning > 50%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 3   Små effekter
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 3   Påvirke stedegne arter lokalt i rommet
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 3   I mindre enn 5% av forekomstarealet
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 2   I opptil 5 %
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 4   Kan overføre nye parasitter, bakterier eller virus til stedegne arter ELLER kan overføre stedegne parasitter til nye stedegne verter som hører til truede eller nøkkelarter

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 20000
Basert på Minimumsanslag
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Bulkemispel er pr. i dag kjent med 189 forekomster (mørketall 10) i 12 fylker, hver forekomst med anslagsvis minst 10 individer. Dette gir et minimumsestimat på ca. 20.000 individer.

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

PVA og kvalifisert anslag

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Høg
 • Grunnlag for fortetningsrate:

  Prosentvis beregning

c Naturtypekolonisering

 • Kantkratt, kratt på grunnlendt mark, spesielt kalkmark, skogkanter, tørr til frisk skog.

Økologisk effekt

d+e Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter + Interaksjoner med øvrige arter

Romlig fortrengning av stedegne arter Truet art / nøkkelart og øvrige arter - Observert i Norge
Samfunnseffekter for stedegne arter på samme trofiske nivå Truet art / nøkkelart og øvrige arter - Observert i Norge
Andre trofiske interaksjoner Øvrige arter - Observert i Norge

f Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper

 • Observert i Norge
 • Forekommer i følgende naturtyper
  • Sørlig etablert sanddynemark
  • Åpen grunnlendt kalkmark i boreonemoral sone

g Tilstandsendringer i øvrige naturtyper

 • Observert i Norge
 • Forekommer i følgende naturtyper
  • NA Fastmarkssystemer: Kystnær grus- og steinmark
  • NA Fastmarkssystemer: Fastmarksskogsmark
  • NA Fastmarkssystemer: Åpen grunnlendt naturmark i lavlandet

i Vert for parasitter eller patogener

 • Dokumentert i Norge

Kriteriedokumentasjon

Bulkemispel Cotoneaster bullatus stammer fra Kina. Den er en opptil 5 m høg, langlevd busk med stor produksjon av saftige bærepler. Noen Cotoneaster-arter er diploide med seksuell frøformering. Disse er oftest krysspollinerte og krever minst to individer på et sted før reproduksjon kan begynne, noe som ikke er så vanlig hos fuglespredte fremmedarter. De fleste Cotoneaster-arter er imidlertid tetraploide med aseksuell frøformering, og her kan ett enkelt individ raskt gi opphav til en hel bestand. Bulkemispel hører til den siste gruppen. Fruktene spises og frøene spres med fugl. Arten var en meget populær hagebusk, trolig på 1900-tallet, men er nå forbudt å plante og omsette til videre dyrkning (FOR 2000-12-01 nr 1333: Forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere) fordi den er vektor for sjukdommen pærebrann på ville og dyrkete frukttrær. Arten har likevel regelrett eksplodert ut i norsk natur siden 1980. Den ble første gang registrert som forvillet på Bygdøy i Ak Oslo i 1938, på en plass der det fortsatt står en bestand. Det neste funnet ble først gjort 41 år senere, i Kalkheia i VA Kristiansand i 1979. Fra 1980 har arten enten ekspandert ekstremt raskt, eller den var omfattende oversett i naturen før 1980. På 30 år har den fått nesten 200 dokumenterte forekomster og trolig 10 ganger så mange i virkeligheten. Arten er nå solid etablert i alle kystfylker nord til og med Sør-Trøndelag. Arten er en av de mest hardføre i slekta, med frostgrense oppgitt til -21 grader. Arten har et stort potensiale for videre lokalspredning og fortetning, sjøl om dyrkningen i hager nå langt på vei er opphørt.

Bulkemispel etablerer seg i en lang rekke kratt- og skogtyper (tørre til friske, nokså næringsfattige til næringsrike og kalkrike). Den fortrenger andre busker, etablerer et busksjikt i naturtyper som ikke naturlig har slikt, kan tenkes å forstyrre balansen mellom planter med saftige frukter og de fugler som utnytter og sprer dem, og den er vektor for en alvorlig plantesykdom (pærebrann).

Først observert i Norge
Ak Oslo: Bygdøy: "Omegnen av Grev Wedels monument" - 1938
Første observerte etablering i Norge
Ak Oslo: Bygdøy: "Omegnen av Grev Wedels monument" - 1938
Naturlig opprinnelse
 • Asia

Sentralt-Kina: Sichuan.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har aseksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
15 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1938 - 1978
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1979 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vest-Agder
  • Sogn og Fjordane
  Antall forekomster
  4 - Mørketall: 5

 3. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  83 - Mørketall: 10

 4. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  189 - Mørketall: 10

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Bulkemispel Cotoneaster bullatus er en meget populær hagebusk. Den ble første gang registrert som forvillet på Bygdøy i Ak Oslo i 1938, på en plass der det fortsatt står en bestand. Det neste funnet ble først gjort 41 år senere, i Kalkheia i VA Kristiansand i 1979. Fra 1980 har arten enten ekspandert ekstremt raskt, eller den var omfattende oversett i naturen før 1980. På 30 år har den fått nesten 200 dokumenterte forekomster og trolig 10 ganger så mange i virkeligheten. Arten er nå solid etablert i nesten alle kystfylker nord til og med Sør-Trøndelag. Arten er en av de mest hardføre i slekta, med frostgrense oppgitt til -21 grader. Arten har et stort potensiale for videre lokalspredning og fortetning, sjøl om dyrkningen i hager er i ferd med å stoppe i store deler av landet.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Fryer, J. & B. Hylmö 2009. Cotoneasters: a Comprehensive Guide to shrubs for flowers, fruit, and foliage. Timber Press, Portland, OR. 344 pp
Naturtyper
 • Kulturmarkseng

 • Kystlynghei

 • industriutbyggingsområde

 • Skrotemark

 • bybebyggelse

 • forstads- og hagebybebyggelse

 • uregulert bebyggelse

 • gårdstun

 • vegkant

 • park

 • kirkegård

 • grus- og steinmarkskratt

 • brun dyne

 • grunnlendt lågurtmark

 • grunnlendt kalkmark

 • blåbærskog

 • lyngskog

 • lågurtlyngskog

 • lågurtskog

 • lågurtkalkskog

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra grøntanlegg

  (Pågående)
  Hyppighet
  Ca. årlig
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år