NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Chaenomeles japonicaildkvede

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3b,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 2   Lengre enn 10 år eller 5 generasjoner
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 3   Moderat fortetningsrate (0,02 >= μ > 0,01; 50% >= prosentvis økning > 25%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 130
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Ildkvede er pr. i dag kjent med 13 forekomster (mørketall 5) i 7 fylker, hver forekomst med (trolig) bare 1-2 individer. Dette gir et estimat på 65-130 individer.

Forventet levetid konklusjon 30 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Moderat

Kriteriedokumentasjon

Ildkvede Chaenomeles japonica er en populær hagebusk fra Japan. Populariteten har økt i senere tiår, særlig etter 1980. Den frøreproduserer og har nå begynt å spre seg ut fra hagene (med fugl), men foreløpig er bare enkeltplanter notert i skog og kratt, ikke etablerte populasjoner. Arten kan ha potensiale i kyststrøk fra Østfold og Oslo til Hordaland, kanskje videre til Trøndelag.

Arten er en busk med frøreproduksjon. De saftige bæreplene spises av fugl som skiter ut frøene, gjerne i kratt. Arten er kommet inn som prydbusk og er blitt meget populær i senere tid (etter 1960). Økt funnfrekvens er foreløpig bare en effekt av økt dyrkning, med resulterende økt forvilling. Foreløpig er bare ungplanter funnet i norsk natur, ingen reproduserende populasjon. Arten vil trolig etablere populasjon innen noen tiår, men vil neppe bli problematisk.

Først observert i Norge
AA Grimstad: Hasseltangbukta - 1969
Naturlig opprinnelse
 • Asia

Japan.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
10 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1969 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Aust-Agder
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Buskerud
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  Antall forekomster
  3 - Mørketall: 5

 3. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Buskerud
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  Antall forekomster
  13 - Mørketall: 5

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Ildkvede Chaenomeles japonica er en populær hagebusk fra Japan. Populariteten har økt i senere tiår, særlig etter 1980. Den har nå begynt å spre seg ut fra hagene (med fugl), men foreløpig er bare enkeltplanter notert i skog og kratt, ikke etablerte populasjoner. Det er bare et spørsmål om tid før den første norske 'ville' populasjonen blir funnet. Arten kan ha potensiale i kyststrøk fra Østfold og Oslo til Hordaland, kanskje videre til Trøndelag.

Naturtyper
 • Skrotemark

 • forstads- og hagebybebyggelse

 • gårdstun

 • vegkant

 • Massedeponier

 • lågurtkalkskog

  • furu
 • grus- og steinmarkskratt

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra grøntanlegg

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år