NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Amelanchier spicatablåhegg

Svartelistet

Svært høy risiko   SE:4a,3def

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 3   Mer enn 10 km/år
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 3   Moderat fortetningsrate (0,02 >= μ > 0,01; 50% >= prosentvis økning > 25%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 2   Mer enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 3   Små effekter
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 3   Påvirke stedegne arter lokalt i rommet
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 3   I mindre enn 5% av forekomstarealet
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 2   I opptil 5 %
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 16250
Basert på Minimumsanslag
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Blåhegg er pr. i dag kjent med 325 forekomster (mørketall 5) i 15 fylker (alle til og med No), hver forekomst med minst 10 individer i snitt. Dette gir et minimumsestimat på ca. 16.250 individer.

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

PVA og kvalifisert anslag

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år: 13,53
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Lineær kurve

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Moderat
 • Grunnlag for fortetningsrate:

  Prosentvisberegning. My-verdien fra PVA er lågere enn forventet for en så ekspansiv og godt dokumentert art.

c Naturtypekolonisering

 • Flommark og flommarkskog, lågurtskog, høgstaudeskog, kratt på grunnlendt mark.

Økologisk effekt

d+e Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter + Interaksjoner med øvrige arter

Romlig fortrengning av stedegne arter Truet art / nøkkelart og øvrige arter - Observert i Norge
Samfunnseffekter for stedegne arter på samme trofiske nivå Øvrige arter - Observert i Norge
Andre trofiske interaksjoner Truet art / nøkkelart og øvrige arter - Observert i Norge

f Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper

 • Observert i Norge
 • Forekommer i følgende naturtyper
  • Lågurt-grankalkskog
  • Ravinedal
  • Åpen grunnlendt kalkmark i boreonemoral sone

g Tilstandsendringer i øvrige naturtyper

 • Observert i Norge
 • Forekommer i følgende naturtyper
  • NA Fastmarkssystemer: Flomskogsmark
  • NA Fastmarkssystemer: Åpen flomfastmark
  • NA Fastmarkssystemer: Fastmarksskogsmark
  • NA Fastmarkssystemer: Åpen grunnlendt naturmark i lavlandet

Kriteriedokumentasjon

Blåhegg Amelanchier spicata er en relativt langlevd busk fra nordøstlige Nord-Amerika med meget effektiv frøreproduksjon. Vi har ikke funnet opplysninger om reproduksjonssystem for denne arten, men flere slektninger har aseksuell frøproduksjon (agamospermi), noe som sikrer høg og regelmessig fruktsetting. Fruktene er saftige bærepler som ettertraktes og spres av fugl, potensielt over lange distanser (km). Den er en mye plantet og hardfør prydbusk, trolig introdusert på slutten av 1800-tallet og med spredning ut i naturen fra rundt 1900. Den sprer seg både fra privathager og grøntanlegg. Ekspansjonen har vært jamn og nokså rask, med nesten 4 ganger økning fra 1940 til 1960, omtrent fordobling videre til 1980 og igjen til 2000, og 60 % videre økning til 2011. Arten har nå trolig nådd sitt potensielle areal med godt etablerte populasjoner nord til Nord-Trøndelag og mer usikker etablering nord til Lofoten. Det er fortsatt stort rom for fortetning.

Blåhegg er klassifisert som invasiv i flere av våre naboland (Danmark, Sverige, Estland og Litauen; NOBANIS) og ser ut til å oppføre seg på tilsvarende måte her i Norge også. Første dokumenterte forvilling er fra Ro Stavanger i 1904, og første dokumenterte etablering er fra Ak Oslo: Bygdøy i 1909. Det har skjedd en dramatisk økning i antall forekomster fra rundt midten av 1900-tallet, og den er nå funnet i alle fylker så langt nord som til Nordland. De nordligste funnene er fra Moskenesøy i Lofoten på begynnelsen av 1980-årene. Arten vil etter all sannsynlighet også spre seg ytterligere i de nordligste fylkene. Blåhegg er forvillet i og naturalisert i skog og berg og dessuten på strandeng og i strandsump. Den finnes også forvillet i utbyggingsområder, på skrotemark og på veikanter. Arten kan påvirke arter lokalt i rommet, den kan endre naturtyper på sikt ved at den kan danne et busksjikt som er fremmed for den opprinnelige naturtypen, og den kan forstyrre balansen mellom stedegne planter med saftige frukter og fugler som utnytter og sprer disse.

Først observert i Norge
Ro Stavanger: Hillevåg - 1904
Første observerte etablering i Norge
Ak Oslo: Bygdøy - 1909
Naturlig opprinnelse
 • Amerika Nord

Nordøstlige Nord-Amerika.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Tidligere økologisk risikovurdering
 • Er risikovurdert i Utlandet

Arten er klassifisert som "invasiv" i flere av våre naboland; eksempelvis Danmark, Sverige, Estland, og Litauen ihht. NOBANIS.

Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
15 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1904 - 1920
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Telemark
  • Rogaland
  • Nord-Trøndelag
  Antall forekomster
  11 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1921 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Nord-Trøndelag
  Antall forekomster
  18 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Nord-Trøndelag
  Antall forekomster
  63 - Mørketall: 5

 4. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  Antall forekomster
  104 - Mørketall: 5

 5. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  Antall forekomster
  203 - Mørketall: 5

 6. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  Antall forekomster
  325 - Mørketall: 5

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Blåhegg Amelanchier spicata synes å ha blitt introdusert som prydbusk i norske hager på slutten av 1800-tallet og startet å spre seg rundt 1900. Ekspansjonen har vært jamt og nokså rask, med nesten 4 ganger økning fra 1921-1940 til 1941-1960, omtrent fordobling videre til 1961-1980 og igjen til 1981-2000, og 60 % videre økning til 2011. Arten har nå trolig nådd sitt potensielle areal med godt etablerte populasjoner nord til Nord-Trøndelag og mer usikker etablering nord til Lofoten. Det er fortsatt stort rom for fortetning.

NB! Arten er klassifisert som "invasiv" i flere av våre naboland; eksempelvis Danmark, Sverige, Estland, og Litauen ihht. NOBANIS.

Naturtyper
 • Fastmarksskogsmark

 • Næringsutbyggingsområder

 • Skrotemark

 • Boligutbyggingsområder

 • Kulturmarkseng

 • vegkant

 • Flomskogsmark

 • Åpen flomfastmark

 • Åpen grunnlendt naturmark i lavlandet

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra planteskoler

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år
 • Utilsiktet spredning - Fra grøntanlegg

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år