NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Amelanchier lamarckiikanadablåhegg

Svartelistet

Svært høy risiko   SE:4ab,3df

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 2   Mer enn 0,3 km/år
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 4   Høy fortetningsrate (μ > 0,02; prosentvis økning > 50%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 3   Små effekter
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 2   Små effekter
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 3   I mindre enn 5% av forekomstarealet
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 2   I opptil 5 %
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 625
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Kanadablåhegg er pr. i dag kjent med 25 forekomster (mørketall 5) i 5 fylker, hver forekomst med (trolig) minst 5 individer. Dette gir et estimat på ca. 625 individer.

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år: 5,36
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Lineær kurve

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Høg

c Naturtypekolonisering

 • Flommarkskog, lågurtskog og kratt på middels til sterkt baserik grunn.

Økologisk effekt

d+e Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter + Interaksjoner med øvrige arter

Romlig fortrengning av stedegne arter Truet art / nøkkelart og øvrige arter - Observert i Norge
Andre trofiske interaksjoner Øvrige arter - Har ikke data

f Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper

 • Observert i Norge
 • Forekommer i følgende naturtyper
  • Åpen grunnlendt kalkmark i boreonemoral sone

g Tilstandsendringer i øvrige naturtyper

 • Observert i Norge
 • Forekommer i følgende naturtyper
  • NA Fastmarkssystemer: Flomskogsmark
  • NA Fastmarkssystemer: Åpen flomfastmark
  • NA Fastmarkssystemer: Fastmarksskogsmark
  • NA Fastmarkssystemer: Åpen grunnlendt naturmark i lavlandet

Kriteriedokumentasjon

Kanadablåhegg Amelanchier lamarckii er en relativt langlevd busk fra Nord-Amerika med meget effektiv frøreproduksjon. Vi har ikke funnet opplysninger om reproduksjonssystem for denne arten, men flere slektninger har aseksuell frøproduksjon (agamospermi), noe som sikrer høg og regelmessig fruktsetting. Fruktene er saftige bærepler som ettertraktes og spres av fugl, potensielt over lange distanser (km). Arten er en relativt nylig innført prydbusk i Norge, trolig fra Europa. Noen få tidlige forvillinger synes ikke å ha hatt noen varig effekt - SF Vik: Hoppestad og Håve 1933, Ak Bærum: Løkkeåsen 1964 - men fra 1992 har arten etablert seg, og i raskt økende omfang, på nedre Østlandet, Sørlandet og søndre Vestlandet nord til Ho Bergen. Kanadablåhegg etablerer seg og kan bli tallrik i en rekke skogtyper: flommarkskog, lågurtskog, og skog/kratt på grunnlende, særlig på middels til sterkt baserik grunn. Den fortrenger en del, inkludert truete og sårbare arter på kalkrikt grunnlende, etablerer seg som busksjikt i naturtyper som ikke har et naturlig slikt, og har store mengder saftige frukter som kan endre balansen mellom stedegne busker med saftige frukter og de fuglene som utnytter dem.

Først observert i Norge
SF Vik: Hoppestad og Håve - 1933
Første observerte etablering i Norge
SF Vik: Hoppestad og Håve - 1933
Naturlig opprinnelse

Kanadablåhegg Amelanchier lamarckii er antatt å være et hagehybrid-kompleks mellom nordamerikanske arter, trolig oppstått i Europa.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
15 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1933 - 1933
  Fylkesforekomst
  • Sogn og Fjordane
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1964 - 1964
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1992 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vest-Agder
  Antall forekomster
  6 - Mørketall: 3

 4. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  Antall forekomster
  25 - Mørketall: 5

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Kanadablåhegg Amelanchier lamarckii er en relativt ny hagebusk i Norge. Noen få tidlige forvillinger synes ikke å ha hatt noen varig effekt - SF Vik: Hoppestad og Håve 1933, Ak Bærum: Løkkeåsen 1964 - men fra 1992 har arten etablert seg, og i raskt økende omfang, på nedre Østlandet, Sørlandet og søndre Vestlandet nord til Ho Bergen.

Naturtyper
 • Skrotemark

 • Boligutbyggingsområder

 • Landbruksbebyggelsesområder

 • vegkant

 • Kystlynghei

 • Flomskogsmark

 • Åpen flomfastmark

 • grunnlendt kalkmark

 • blåbærskog

 • lågurt-lyngkalkskog

 • lågurtskog

 • lågurtkalkskog

 • høgstaudeskog

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra grøntanlegg

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Ca. årlig