NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Amelanchier alnifoliataggblåhegg

Svartelistet

Svært høy risiko   SE:4ab,3df

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 2   Mer enn 0,3 km/år
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 4   Høy fortetningsrate (μ > 0,02; prosentvis økning > 50%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 3   Små effekter
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 2   Små effekter
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 3   I mindre enn 5% av forekomstarealet
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 2   I opptil 5 %
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 600
Basert på Minimumsanslag
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Taggblåhegg Amelanchier alnifolia er pr. i dag kjent med 15 forekomster (mørketall 2) i 2 fylker (Akershus/Oslo og Buskerud), hver forekomst med anslagsvis 20 individer. Estimert individtall blir dermed 600 som et minimumsanslag.

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år: 0,72
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Lineær kurve

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Høg

c Naturtypekolonisering

 • Lågurtskog, kratt på baserikt grunnlende.

Økologisk effekt

d+e Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter + Interaksjoner med øvrige arter

Romlig fortrengning av stedegne arter Truet art / nøkkelart og øvrige arter - Observert i Norge
Andre trofiske interaksjoner Truet art / nøkkelart og øvrige arter - Observert i Norge

f Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper

 • Observert i Norge
 • Forekommer i følgende naturtyper
  • Åpen grunnlendt kalkmark i boreonemoral sone

g Tilstandsendringer i øvrige naturtyper

 • Observert i Norge
 • Forekommer i følgende naturtyper
  • NA Fastmarkssystemer: Fastmarksskogsmark

Kriteriedokumentasjon

Taggblåhegg Amelanchier alnifolia er en relativt langlevd busk fra Nord-Amerika med meget effektiv frøreproduksjon. Vi har ikke funnet opplysninger om reproduksjonssystem for denne arten, men flere slektninger har aseksuell frøproduksjon (agamospermi), noe som sikrer høg og regelmessig fruktsetting. Fruktene er saftige bærepler som ettertraktes og spres av fugl, potensielt over lange distanser (km). Arten er innført som prydbusk og synes å ha kommet i nokså ny tid. Det første funnet som forvillet var på Fornebulandet i Ak Bærum i 1966, og siden har den spredt seg flere steder på Fornebu og ved Lysaker og mange steder i Ak Oslo. Fra 2006 er arten funnet flere steder i Bu Drammen. Taggblåhegg er foreløpig ikke svært vanlig i kultur, men den plantes i stadig større utstrekning og har en formidabel forvillings- og etableringsevne. Ekspansjonen synes å være rask, trolig på grunn av effektiv formering med saftige fuglespredte bærepler. Den invaderer spesielt grunnlendt kalkmark, kalkfuruskog og andre baserike naturtyper. Den kan fortrenge stedegne busker, skape busksjikt der hvor slikt ikke finnes naturlig, og forstyrre den stedegne balansen mellom busker med saftige frukter og fugl som spiser og sprer dem.

Først observert i Norge
Ak Bærum: Fornebu - 1966
Første observerte etablering i Norge
Ak Bærum: Fornebu - 1966
Naturlig opprinnelse
 • Amerika Nord

Vidt utbredt tvers over Nord-Amerika (trans-amerikansk) og helt nord til arktisgrensa.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
15 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1966 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  5 - Mørketall: 2

 3. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  Antall forekomster
  15 - Mørketall: 2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Taggblåhegg Amelanchier alnifolia er innført som prydbusk og synes å ha kommet i nokså ny tid. Det første funnet som forvillet var på Fornebulandet i Ak Bærum i 1966, og siden har den spredt seg flere steder på Fornebu og ved Lysaker. I 1991 dukket den opp som forvillet på Ekeberg i Ak Oslo og senere flere steder rundt byen: Ljan 1999, Bygdøy Oscarshall 2005, Bygdøy Bygdøynes 2007, Ulvøya 2007, Store Herbern 2008, og fra 2006 er arten funnet flere steder i Bu Drammen. Arten synes å ha en meget rask ekspansjon, trolig på grunn av effektiv formering med saftige bærepler som er ettertraktet hos fugl.

Naturtyper
 • grus- og steinmarkskratt

 • grunnlendt kalkmark

 • grunnlendt kalkfuktmark

 • lågurtskog

  • furu
  • Edellauvtrær
 • lågurtkalkskog

  • furu
  • Edellauvtrær
 • Flomskogsmark

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år