NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Alchemilla heptagonasjuhornmarikåpe

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:2a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 1   Ingen/negativ fortetningsrate (μ <= 0; prosentvis økning <= 0; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 100
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Grovt estimert ut fra de to kjente forekomstene.

Forventet levetid konklusjon 100 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: 0%

Kriteriedokumentasjon

Sjuhornmarikåpe Alchemilla heptagona er en langlevd flerårig urt med aseksuell frøreproduksjon og dessutenb klonal vekst med jordstengler. Den er med sikkerhet kommet til Fi Sør-Varanger med russiske tropper og deres hester under andre verdenskrig. Den ble imidlertid først funnet ved Kirkenes camping i 1998 (senere samlet i 2004 og 2007) og senere ved Snevejordet i Bøkfjorden i 2000 (samlet igjen i 2004). Disse forekomstene er knyttet til kjente militærplasser i 1944-1945 og har trolig vært stabile fra den tid. Arten har ikke vist tegn på ekspansjon sjøl om den har holdt seg i over 60 år på plassene.

Arten har stabil forekomst i Norge (frøreproduksjon pluss gjenstående), men den ekspanderer ikke, fortrenger ikke andre arter i noen vesentlig grad, fører ikke til tilstandsendring i naturtyper, og er ikke kjent å overføre gener (introgresjon) eller parasitter/sykdommer til stedegne arter. Det er heller ikke forventet noen endring i disse parametrene de neste 50 år.

Først observert i Norge
Fi Sør-Varanger: Hesseng - 1998
Første observerte etablering i Norge
Fi Sør-Varanger: Hesseng - 1998
Naturlig opprinnelse
 • Europa Nord

Begrenset som hjemlig til et lite område i Nordøst-Europa: Baltikum og Nord-Russland, antatt å være polemochor (krigsspredt) i Øst-Finland, noen litt usikre forekomster i Nord-Sverige.

Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har aseksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
10 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1998 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Finnmark
  Antall forekomster
  2 - Mørketall: 5
  Utbredelsesområde
  8 - Mørketall: 5

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Sjuhornmarikåpe Alchemilla heptagona er med sikkerhet kommet til Fi Sør-Varanger med russiske tropper og deres hester under andre verdenskrig. Den ble imidlertid først funnet ved Kirkenes camping i 1998 (senere samlet i 2004 og 2007) og senere ved Snevejordet i Bøkfjorden i 2000 (samlet igjen i 2004). Disse forekomstene er knyttet til kjente militærplasser i 1944-1945 og har trolig vært stabile fra den tid. Arten har ikke vist tegn på ekspansjon sjøl om den har holdt seg i over 60 år på plassene.

Naturtyper
 • overflatedyrket kunstmarkseng

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med dyrefor

  (Kun historisk)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år