NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Elaeagnus commutatasølvbusk

Ikke svartelistet

Potensielt høy risiko   PH:4ab,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 4   Høy fortetningsrate (μ > 0,02; prosentvis økning > 50%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 1260
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Sølvbusk er pr. i dag kjent med 21 forekomster (mørketall 3) i 7 fylker, hver forekomst med anslagsvis 20 individer. Dette gir et estimat på ca. 1260 individer.

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Høg

c Naturtypekolonisering

 • Sanddynesystemer

Kriteriedokumentasjon

Sølvbusk Elaeagnus commutata er en langlevd busk med frøreproduksjon og meget effektiv klonal formering med rotskudd. Arten kan opplagt reprodusere med frø i Norge, men frøformering er foreløpig ikke påvist (eller ettersøkt). Den stammer fra boreale deler av Nord-Amerika og er innført som en meget hardfør prydbusk. Den plantes mye i indre strøk på Østlandet, dels også i Trøndelag og Nord-Norge, og er plantet som sandbinder i dyneområder på Lista, VA Farsund. Spredning skjer pr. i dag hovedsakelig med rotskudd, og arten blir årvisst mer synlig som "forvillet" langs veier og utafor hager på indre Østlandet. Den er foreløpig ikke etablert, heller ikke i sanddynene på Lista, og effektiv etablering med fortrengning av stedegne arter er avhengig av om arten kommer til å frøreprodusere i Norge. Ettersom frøreproduksjon ikke er påvist i Norge, til tross for at arten har vært dyrket over lang tid og hyppig sprer seg med rotskudd fra hager, må vi foreløpig vurdere den som nokså ufarlig.

Først observert i Norge
Ak Ås: Korsegården - 1920
Naturlig opprinnelse
 • Amerika Nord

Nordlige Nord-Amerika; meget hardfør og når nesten grensa mot Arktis, mest i innlandsstrøk (kontinental).

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (a) Bevisst introdusert/utsatt
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
15 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1920 - 1939
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1940 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  Antall forekomster
  3 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Vest-Agder
  Antall forekomster
  5 - Mørketall: 2

 4. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Buskerud
  • Vest-Agder
  • Nordland
  Antall forekomster
  16 - Mørketall: 2

 5. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Buskerud
  • Vest-Agder
  • Sør-Trøndelag
  • Nordland
  Antall forekomster
  21 - Mørketall: 3

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Sølvbusk Elaeagnus commutata er en meget hardfør prydbusk fra innlandsstrøk i Nord-Amerika. Den plantes mye i indre strøk på Østlandet, dels også i Trøndelag og Nord-Norge, og er plantet som sandbinder i dyneområder på Lista, VA Farsund. Arten kan opplagt reprodusere med frø i Norge, men frøformering er foreløpig ikke påvist (eller ettersøkt). Spredning skjer pr. idag hovedsakelig med rotskudd, og arten blir årvisst mer synlig som "forvillet" langs veier og utafor hager på indre Østlandet. Den har et stort potensiale for ekspansjon i indre strøk i Norge.

Naturtyper
 • vegkant

 • uregulert bebyggelse

 • brun dyne

Vektorer
 • Tilsiktet utsetting - Restaureringstiltak

  (Pågående)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
 • Utilsiktet spredning - Fra grøntanlegg

  (Pågående)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år