NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Clematis vitalbatysk klematis

Ikke svartelistet

Potensielt høy risiko   PH:4b,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 4   Høy fortetningsrate (μ > 0,02; prosentvis økning > 50%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 30
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Tysk klematis er pr. i dag kjent med 3 forekomster (mørketall 2) i 2 fylker (Akershus/Oslo, Hordaland), hver forekomst anslagsvis med 5 individer. Dette gir et estimat på ca. 30 individer.

Forventet levetid konklusjon 100 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Høg

Kriteriedokumentasjon

Tysk klematis Clematis vitalba er - foruten vår hjemlige skogranke C. sibirica - den Clematis-arten som går lengst nord i Europa som spontan, til Nord-Tyskland. Den er en hardfør art, men i Norge mest i kyststrøk. Den er noe dyrket som prydplante og er påvist forvillet fire steder: Ho Osterøy: Haus "under berget ved prestegardshagen, forvillet" fra 1918 og framover; Ak Oslo: Nordstrand 1928, ikke påvist senere; Ak Asker: Sem 2002 og 2008, effektivt forvillet; og Ak Oslo: Sofienberg 2008, meget effektivt frøspredt fra Botanisk hage på Tøyen ut i forhagene rundt. Arten har potensiale for å innta krattskog i bynære områder sørpå.

Tysk klematis er en langlevd klatrebusk med stor frøformering. Fruktene har sveveapparat og spres over middels distander (kanskje km). Arten er kommet inn og dyrkes i nokså lite omfang som prydbusk, og mest i nyere tid. Den er foreløpig bare funnet i byer og svært nær gårder, men erfaringene fra der den kommer fra (Mellom-Europa) og fra naboland der den er naturalisert (Øst-Sverige) tilsier at den kan bli ganske ekspansiv i skogkanter og kratt. Den har ikke evne til å formere i tett, mørk skog, men er ett av de mest markante elementene i kratt og skogkanter i hele Mellom-Europa. Arten har de siste 10-15 årene vist en enorm formeringsevne i Botanisk hage i Ak Oslo der den overvokser store furuer og andre trær, produserer titusenvis av frukter, og sprer dem over forhagene i hele strøket rundt hagen. Denne arten har opplagt et stort potensiale i de sørlige delene av Norge, bare den får tid nok på seg. Det er mer tvilsomt om den vil ha noen negativ (eller positiv) økologisk effekt innen rimelig framtid.

Først observert i Norge
Ho Osterøy: Haus - 1918
Første observerte etablering i Norge
Ho Osterøy: Haus - 1918
Naturlig opprinnelse
 • Afrika
 • Asia
 • Europa Nord
 • Europa Sør

Mellom- og Sør-Europa, Nord-Afrika, Kaukasus.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
10 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1918 - 1920
  Fylkesforekomst
  • Hordaland
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1921 - 1928
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Hordaland
  Antall forekomster
  2 - Mørketall: 2

 3. Periode
  2002 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Hordaland
  Antall forekomster
  3 - Mørketall: 2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Tysk klematis Clematis vitalba er - foruten vår hjemlige skogranke C. sibirica - den Clematis-arten som går lengst nord i Europa som spontan, til Nord-Tyskland. Den er en hardfør art, men i Norge mest i kyststrøk. Den er noe dyrket som prydplante og er påvist forvillet fire steder: Ho Osterøy: Haus "under berget ved prestegardshagen, forvillet" fra 1918 og framover; Ak Oslo: Nordstrand 1928, ikke påvist senere; Ak Asker: Sem 2002 og 2008, effektivt forvillet; og Ak Oslo: Sofienberg 2008, meget effektivt frøspredt fra Botanisk hage på Tøyen ut i forhagene rundt. Arten har potensiale for å innta krattskog i bynære områder sørpå.

Naturtyper
 • bybebyggelse

 • moderat kalkfattig vegg

 • lågurtskog

  • Edellauvtrær
Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra botaniske hager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Ca. årlig
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år