NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Clematis alpinaalperanke

Svartelistet

Svært høy risiko   SE:4b,4h

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 4   Høy fortetningsrate (μ > 0,02; prosentvis økning > 50%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 4   Kan overføre genetisk materiale til stedegne truede eller nøkkelarter (introgresjon)
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 40
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Alperanke er pr. i dag kjent med 10 forekomster (mørketall 2) i 4 fylker, hver forekomst trolig bare med 1-3 individer (dvs. ingen effektiv populasjon ennå). Dette gir et estimat på ca. 40 individer.

Forventet levetid konklusjon 100 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Høg

Økologisk effekt

g Tilstandsendringer i øvrige naturtyper

 • Forekommer i følgende naturtyper
  • NA Fastmarkssystemer: Fastmarksskogsmark

Kriteriedokumentasjon

Alperanke Clematis alpina kommer fra fjellstrøk i Mellom- og Sør-Europa. Den er en langlevd klatrebusk med frøformering. Fruktene har sveveapparat og kan vindspres over middels til lange distanser (km), og de kan også henge ved dyr. Arten er innført som hageplante og har vært en stund i kultur i Norge (1900-tallet, kanskje tidligere). Forvilling er først registrert fra 2001 etter at den er blitt mye mer populær i hager. Den er mer hardfør enn de fleste andre Clematis-arter, særlig i innlandet, og kan dyrkes lengre oppover i dalene og nordover. Den ble først påvist på to steder i He Ringsaker i 2001 og er siden belagt i herbariene fra Bygdøy i Ak Oslo 2005-2010, fra Sem i Ak Asker 2008-2009, og fra Bragernesåsen i Bu Drammen 2010, alle stedene bofast. I tillegg rapporterer Artsobservasjoner funn på Christiansfjeld festning i He Elverum i 2010 og på fire steder i Op Lillehammer i 2009-2010 (disse siste kan stamme fra den nære slektningen skogranke C. sibirica, en stedegen og rødlistet art). Alperanke synes å være i rask ekspansjon, mest på grunn av at den er økende populær som hageplante og dermed forvilles oftere. Viderespredning fra allerede eksisterende forekomster i naturen er foreløpig ikke observert, men kan forventes.

Alperanke vil trolig få stabil forekomst i Norge (frøreproduksjon), men foreløpig er den så fersk som forvillet (10 år) at den bare såvidt er kommet i reproduktiv fase og ikke har rukket å formere seg på stedene der den er forvillet. Foreløpig forviller den seg på veikanter, i kratt og skogkanter, men etter hvert som den begynner å reprodusere i naturen er det forventet at den trenger inn i skogen. Det er lite trolig at den vil fortrenge andre arter. Mer risikabelt er det at den kan være interfertil med vår stedegne og rødlistete art skogranke og at den er hardfør i det eneste området i landet der skogranke finnes, Gudbrandsdalen (og det er faren for introgresjon akkurat her, omtrent bare i Øyer kommune, som har gitt den høy risikokategori).

Først observert i Norge
He Ringsaker: Kise og Helgøya - 2001
Første observerte etablering i Norge
He Ringsaker: Kise og Helgøya - 2001
Naturlig opprinnelse
 • Europa Nord
 • Europa Sør

Fjellstrøk i Mellom- og Sør-Europa.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
10 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  Antall forekomster
  10 - Mørketall: 2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Alperanke Clematis alpina er innført som hageplante. Den formerer seg med frø og er bofast i Norge. Den ble først påvist på to steder i He Ringsaker i 2001 og er siden belagt i herbariene fra Bygdøy i Ak Oslo 2005-2010, fra Sem i Ak Asker 2008-2009, og fra Bragernesåsen i Bu Drammen 2010, alle stedene bofast. I tillegg rapporterer Artsobservasjoner funn på Christiansfjeld festning i He Elverum i 2010 og på fire steder i Op Lillehammer i 2009-2010 (disse siste kan høre til den stedegne arten skogranke C. sibirica). Arten synes å være i rask ekspansjon, mest på grunn av at den er økende populær som hageplante og dermed forvilles oftere. Spredning fra allerede eksisterende forekomster i naturen er foreløpig ikke observert, men kan forventes.

Naturtyper
 • Kulturmarkseng

 • Transportutbyggingsområder

 • vegkant

 • grunnlendt kalkmark

 • lågurtskog

  • Edellauvtrær
Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra planteskoler

  (Pågående)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år