NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Aconitum ×stoerkianumprakthjelm

Ikke svartelistet

Potensielt høy risiko   PH:4ab,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 4   Høy fortetningsrate (μ > 0,02; prosentvis økning > 50%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 19000
Basert på Minimumsanslag
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Prakthjelm er pr. i dag kjent med 190 forekomster (mørketall 5) i 17 fylker (alle unntatt Op), hver forekomst med anslagsvis 20 individer (ramets) i snitt. Dette gir et estimat på ca. 19.000 individer (ramets).

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Høg
 • Grunnlag for fortetningsrate:

  Prosentvis beregning. PVAs my-verdi er for låg sett ut fra reell fortetningsrate.

Kriteriedokumentasjon

Prakthjelm Aconitum xstoerkianum er en hagehybrid-art oppstått fra de europeiske artene storhjelm Aconitum napellus og A. variegatum, uvisst hvor . Karlsson (2001) antyder at den kan ha vært dyrket siden Middelalderen. Prakthjem er frøsteril, men danner store kloner ved krypende jordstengler. Det er også rapportert at den en sjelden gang kan sette frø. Arten er en svært vanlig prydplante. Den ble først observert i Ak Oslo i 1873, deretter dukket den sakte men sikkert opp på Sørøstlandet med nye funnsteder videre mot slutten av 1800-tallet. I 1900 ble den funnet i ST Trondheim etterfulgt av stadig nye funn utover på 1900-tallet, med en middels rask økning i funnfrekvenser fram til 1950 (ca. 50-100 % økning per 20 år). Deretter økte funnfrekvensen sterkt, og allerede i 1960 var arten etablert i omtrent hele landet. Arten har økt formidabelt i mengde de siste tiårene og dekker nå alle fylker i landet med unntak av Oppland hvor den så langt ikke er funnet (trolig oversett). Alle forekomster skyldes utkast fra hager o.l.; arten er frøsteril og har ingen egenspredning bortsett fra vegetativ vekst. Den er så langt hovedsakelig funnet forvillet på veikanter, langs jernbaner, på boligutbyggingsområder o.l., og det er uklart hvilke økologiske effekter den eventuelt vil få i naturlige naturtyper. Dersom økningen og fortettingen i funnsteder fortsetter, kan den kanskje påvirke andre arter lokalt i rommet.

Først observert i Norge
Ak Oslo: Ellingsrud - 1873
Første observerte etablering i Norge
Bu Hole: Krokskogen - 1886
Naturlig opprinnelse

En hagehybrid-art oppstått fra de europeiske artene storhjelm Aconitum napellus og A. variegatum, uvisst hvor. Karlsson (2001) antyder at den kan ha vært dyrket siden Middelalderen. Frøsteril, men formerer seg meget effektiv med jordstengler.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, men produserer ikke levedyktige avkom
Generasjonstid
10 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1873 - 1900
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Aust-Agder
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  6 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1901 - 1920
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Aust-Agder
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  7 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1921 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  11 - Mørketall: 3

 4. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Troms
  Antall forekomster
  25 - Mørketall: 3

 5. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nordland
  • Troms
  Antall forekomster
  38 - Mørketall: 3

 6. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  • Troms
  • Finnmark
  Antall forekomster
  88 - Mørketall: 5

 7. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  • Troms
  • Finnmark
  Antall forekomster
  190 - Mørketall: 5

 8. Periode
  1981 - 2011
  Sted
  Data fra Artskart, modifisert
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Hedmark
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  • Troms
  Antall forekomster
  123 - Mørketall: 8
  Forekomstareal
  300000
  Utbredelsesområde
  364 - Mørketall: 4

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Prakthjelm Aconitum xstoerkianum ble først observert som forvillet i Norge i 1872 i Ak Oslo og hadde siden en middels rask økning i funnfrekvenser fram til 1950 (ca. 50-100 % økning pr. 20 år). Deretter økte funnfrekvensen sterkt, og allerede i 1960 var arten etablert i omtrent hele landet. Alle forekomster skyldes utkast fra hager o.l.; arten er frøsteril og har ingen egenspredning bortsett fra vegegativ vekst. Til tross for dette er økningen pr. tiår formidabel og vil trolig fortsette. Arten er nå registrert i alle fylker unntatt Oppland, hvor den trolig er oversett.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Karlsson, T. 2001.
Naturtyper
 • Skrotemark

 • vegkant

 • jernbane

 • Kulturmarkseng

 • Kystlynghei

 • Boligutbyggingsområder

 • gårdstun

 • setertun

 • Massedeponier

 • Grøntområder og idrettsanlegg

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra grøntanlegg

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Ca. årlig