NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Aconitum napellus

Ikke svartelistet

Potensielt høy risiko   PH:4ab,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 4   Høy fortetningsrate (μ > 0,02; prosentvis økning > 50%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 3500
Basert på Minimumsanslag
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Storhjelm Aconitum napellus subsp. lusitanicum er pr. i dag kjent med 70 forekomster (mørketall 5) i 10 fylker, hver forekomst med (minimum) 10 individer (ramets) i snitt. Dette gir et estimat på ca. 3500 individer (ramets).

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

PVA og kvalifisert anslag

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: my 0,057; høy
 • Grunnlag for fortetningsrate:

  PVA og prosentvis beregning

Kriteriedokumentasjon

Storhjelm Aconitum napellus subsp. lusitanicum er en flerårig urt med sterk klondannelse ved vegetativ vekst (jordstengler). Den har seksuell frøformering, men er avhengig av krysspollinering, noe som gjør at enkeltkloner sjelden formerer seg med frø. Frøene spres ballistisk, dvs. når vind og dyr rister på de stive stenglene, og bare over korte distanser (få meter). Arten er en gammel hageplante, men synes ut fra funnmønsteret som forvillet å være mye ferskere i norske hager enn slektningen prakthjelm A. xstoerkianum. Den har imidlertid en like sterk vekstrate de siste tiårene. Den ble først påvist forvillet i 1966 i No Bodø: Vågøy, og den har absolutt hovedtynge av kjente forvillete forekomster i Nord-Norge, med 20 i Nordland og 45 i Troms (nord til Kvænangen), mens det i hele resten av landet er kjent 12 forekomster. Økningen per tiår er over 50 % fra 1966 til i dag. Alle eller praktisk talt alle forekomster skyldes spredning eller utkast fra hager, og de naturtypene den inntar er dermed gjerne langs veier og i strandkanter der hageavfall dumpes, og i gjengroende kulturmark og kystheier, både kystlynghei og boreal hei i Nord-Norge. Arten kan spre seg litt inn i skog fra dumping i skogkanten, men sjelden mer enn noen meter. Bestandene eller klonene kan bli store, men fører trolig ikke til noen betydelig fortrengning.

Først observert i Norge
No Bodø: Vågøy - 1966
Første observerte etablering i Norge
ST Åfjord: Åsmundsvatnet - 1975
Naturlig opprinnelse
 • Europa Nord
 • Europa Sør

Vår rase av storhjelm, subsp. lusitanicum, er utbredt i Vest- og Sentral-Europa, nord til de Britiske øyer. Arten er oppgitt med ni underarter, alle begrenset til deler av Europa.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
10 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1966 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Rogaland
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nordland
  Antall forekomster
  5 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Aust-Agder
  • Rogaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nordland
  • Troms
  Antall forekomster
  30 - Mørketall: 3

 3. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Rogaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nordland
  • Troms
  Antall forekomster
  70 - Mørketall: 5

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Storhjelm Aconitum napellus subsp. lusitanicum synes å være nyere i norske hager enn prakthjelm A. xstoerkianum, men har en like sterk vekstrate de siste tiårene. Den ble først påvist forvillet i 1966 i No Bodø: Vågøy, og den har sin absolutte hovedtynge av kjente forvillete forekomster i Nord-Norge, med 20 i Nordland og 45 i Troms (nord til Kvænangen), mens det i hele resten av landet er kjent 12 forekomster. Økningen pr. tiår er over 200 % fra 1966 til i dag.

Naturtyper
 • Boreal hei

 • Kulturmarkseng

 • Kystlynghei

 • Skrotemark

 • Boligutbyggingsområder

 • Landbruksbebyggelsesområder

 • Massedeponier

 • Fastmarksskogsmark

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra gartneri

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år