NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Corydalis solidahagelerkespore

Svartelistet

Svært høy risiko   SE:4ab,3h

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 4   Høy fortetningsrate (μ > 0,02; prosentvis økning > 50%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 3   Kan overføre genetisk materiale til stedegne arter (introgresjon)
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 7100
Basert på Minimumsanslag
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Hagelerkespore er pr. i dag kjent med 71 forekomster (mørketall 2) i 11 fylker nord til og med Troms, hver forekomst med anslagsvis 50 individer. Dette gir et minimumsestimat på ca. 7100 individer. Anslaget er imidlertid altfor lågt. I Botanisk hage i Oslo alene har arten trolig flere hundre tusen individer hvert år, og noe liknende kan gjelde noen få andre parker, mens en vanlig forekomst forvillet fra en privathage kan dreie seg om noen få individer.

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

PVA og kvalifisert anslag.

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Høg
 • Grunnlag for fortetningsrate:

  Prosentvis beregning. PVAs negative my-verdi er ikke forenlig med den observerte sterke økningen de siste 50 år.

Økologisk effekt

h Introgresjon

 • Observert i Norge

Kriteriedokumentasjon

Hagelerkespore Corydalis solida stammer fra Europa og Vest-Asia og er en flerårig urt med knoll. Den blomstrer rikelig, setter en mengde frø, og frøene spres med maur over korte distanser (kanskje opp mot 50-100 m). Den danner raskt store bestander der den etablerer seg. Arten er kommet inn som hagestaude og har vært i landet minst siden 1800-tallet. Den er en middels populær vårblomst i hager, først funnet etablert i plen, grasmark og åpen skog ved Oscarshall slott på Bygdø i Ak Oslo 1857 (der den fortsatt sto i beste velgående i 2005). Siden hadde den en langsom spredning, trolig med planting inn i og spredning fra nye hager, fram til 1960. Deretter er ekspansjonen blitt mye raskere. Siden 1970 er arten blitt nokså hyppig, og det forventes at den vil fortsette å ekspandere.

Hagelerkespore er særlig knyttet til plener og parker, men går også inn i mer lysåpne utgaver av lågurtskog med edellauvtrær. Den visner ned tidlig og har derfor ingen fortrengningseffekt, men den hybridiserer med to stedegne arter - lerkespore C. intermedia og fingerlerkespore C. pumila - med introgresjon (Lidén 2001). Populasjoner med variable hybridserier er nå kjent fra minst 13-14 steder (ca. 7 med hver av de stedegne artene) på nedre Østlandet. Den høye risikokategorien skyldes introgresjon alene.

Først observert i Norge
Ak Oslo: Bygdøy, Oscarshall - 1857
Første observerte etablering i Norge
Ak Oslo: Bygdøy, Oscarshall - 1857
Naturlig opprinnelse
 • Asia
 • Europa Nord
 • Europa Sør

Europa og Vest-Asia, hjemlig nord til Sør- og Sørøst-Fennoskandia.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
5 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1857 - 1900
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Vest-Agder
  Antall forekomster
  4 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1901 - 1920
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Vest-Agder
  • Sogn og Fjordane
  Antall forekomster
  5 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1921 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  Antall forekomster
  8 - Mørketall: 2

 4. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Vest-Agder
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  Antall forekomster
  9 - Mørketall: 2

 5. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  Antall forekomster
  13 - Mørketall: 2

 6. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sør-Trøndelag
  • Nordland
  Antall forekomster
  46 - Mørketall: 2

 7. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nordland
  • Troms
  Antall forekomster
  71 - Mørketall: 2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Hagelerkespore Corydalis solida er en middels populær vårblomst i hager, først funnet etablert i plen, grasmark og åpen skog ved Oscarshall slott på Bygdø i Ak Oslo 1857 (der den fortsatt sto i beste velgående i 2005). Siden hadde den en langsom spredning, trolig med planting inn i og spredning fra nye hager, fram til 1960. Deretter er ekspansjonen blitt mye raskere. Arten er maurspredt og egenspredningen er i beste fall på noen titalls meter. Siden 1970 er arten blitt nokså hyppig, og det forventes at den vil fortsette å ekspandere.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Lidén, M. 2001. Fumariaceae (pp. 369-381) in: Jonsell, B . (ed.), Flora Nordica Vol. 2.
Naturtyper
 • Skrotemark

 • bybebyggelse

 • forstads- og hagebybebyggelse

 • uregulert bebyggelse

 • park

 • kirkegård

 • lågurtskog

  • Edellauvtrær
 • lågurtkalkskog

  • Edellauvtrær
Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra grøntanlegg

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Ca. årlig