NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Rumex confertusrussehøymol

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:2a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 1   Ingen/negativ fortetningsrate (μ <= 0; prosentvis økning <= 0; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 200
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Russehøymol er pr. i dag kjent med 9-10 forekomster (mørketall 2) i 1-2 fylker (Fi, kanskje ST), hver forekomst med anslagsvis 10 individer i snitt. Dette gir et estimat på ca. 200 individer.

Forventet levetid konklusjon 200 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Ingen

Kriteriedokumentasjon

Spredningshistorikken for russehøymol Rumex confertus blir nokså misvisende dersom den bare baseres på funn. Den er funnet noen spredte steder i Sør-Trøndelag (Midtre Gauldal: Nerøyan 1998; ifølge E. Fremstad var denne populasjonen allerede gammel da hun fant den, og det kan fortsatt finnes rester av den), Nord-Trøndelag (Levanger: Levanger 1944 og Steinkjer: By 1931) og Nordland (Alstahaug: Belsvåg 1984). Med unntak av Gauldals-forekomsten synes alle disse forekomstene å ha vært kortvarige. De mest stabile forekomstene er de i Fi Sør-Varanger der arten har 9-10 kjente forekomster i Pasvikdalen, Kirkenes-området og Jarfjorden, alle trolig med opphav i slutten av andre verdenskrig, kanskje kommet med russiske tropper, hester og fôr. Den første ble oppdaget i 1958 ved den nedrevne brua ved Holmfoss over Pasvikelva, mens resten ble oppdaget fra 1983 og utover. Spredningshistorikken viser en topp i perioden 1981-2000, men den egentlige toppen var trolig i 1944-1950. Arten har stabile populasjoner i Sør-Varanger og kanskje i Midtre Gauldal, men er ikke ekspansiv, foreløpig.

Russehøymol er en flerårig urt, storvokst (1-1,5 m). Den har frøreproduksjon. Fruktene har vinge og spres en kort distanse med vind, men hovedspredningen skjer trolig med transport av fôr fra de engene der den vokser. Arten stammer fra Russland og Sibir og har trolig kommet inn i Norge med ulike transporter, tilfeldig i sør, men mer massivt med hestefôr under andre verdenskrig i Fi Sør-Varanger hvor den er blitt permanent. Den ekspanderer trolig ikke (observert de siste 20-30 årene) og gjør ingen påviselig skade. Hybrider med den stedegne vasshøymol Rumex aquaticus syne så være frøsterile og fører ikke til noen introgresjon.

Først observert i Norge
NT Steinkjer: By - 1931
Første observerte etablering i Norge
Fi Sør-Varanger: Holmfoss - 1958
Naturlig opprinnelse
 • Asia
 • Europa Nord
 • Europa Sør

Øst-Europa og Sibir.

Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
5 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1931 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Nord-Trøndelag
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Nord-Trøndelag
  • Finnmark
  Antall forekomster
  2 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Finnmark
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 4. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Sør-Trøndelag
  • Nordland
  • Finnmark
  Antall forekomster
  10 - Mørketall: 2

 5. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Sør-Trøndelag
  • Finnmark
  Antall forekomster
  10 - Mørketall: 2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Spredningshistorikken for russehøymol Rumex confertus blir nokså misvisende dersom den bare baseres på funn. Den er funnet noen spredte steder i Sør-Trøndelag (Midtre Gauldal: Nerøyan 1998; ifølge E. Fremstad var denne populasjonen allerede gammel da hun fant den, og det kan fortsatt finnes rester av den), Nord-Trøndelag (Levanger: Levanger 1944 og Steinkjer: By 1931) og Nordland (Alstahaug: Belsvåg 1984). Med unntak av Gauldals-forekomsten synes alle disse forekomstene å ha vært kortvarige. De mest stabile forekomstene er de i Fi Sør-Varanger der arten har 9-10 kjente forekomster i Pasvikdalen, Kirkenes-området og Jarfjorden, alle trolig med opphav i slutten av andre verdenskrig, kanskje kommet med russiske tropper, hester og fôr. Den første ble oppdaget i 1958 ved den nedrevne brua ved Holmfoss over Pasvikelva, mens resten ble oppdaget fra 1983 og utover. Spredningshistorikken viser en topp i perioden 1981-2000, men den egentlige toppen var trolig i 1944-1950. Arten har stabile populasjoner i Sør-Varanger, men er ikke ekspansiv, foreløpig.

Naturtyper
 • Kulturmarkseng

 • Skrotemark

 • vegkant

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Vektor ukjent

  (Pågående)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
 • Utilsiktet introduksjon - Med dyrefor

  (Kun historisk)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år